فارسي

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه - مارکسیست - لنینیست

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه - مارکسیست - لنینیست ترجمته: کمیتۀ روابط بین المللی به کمیتهرکیست ترکیه - مارکسیست. رفقای عزیز! برمرگ نابهنگام رفیق [...]