دولي

حزب کمونیست افغانستان (مائوئیست): حزب کمونیست سالکونیست / مارکسیست-لنینیست.

لقد كانت عمليات حزب کمونیست ترکیه / مارکسیست-لنینیست. ما بنیانگذار رفیق Kaypakkaya را في سالمة وألم سالمة سالمة أو گرامی می داریم. پنجاه [...]

دولي

أوکراین ، کانون تلاقی تضادهای ذات البینی امریالیستی: حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

أوکراین ، کانون تلاقی تضادهای ذات البینی امپریالیستی به تاریخ 24 فبروری 2022 ، امپریالیزای تهاجام زه تهاجو امپریالیزای تهاجو ه زاجای گ زه [...]

فارسي

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه - مارکسیست - لنینیست

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه - مارکسیست - لنینیست ترجمته: کمیتۀ روابط بین المللی به کمیتهرکیست ترکیه - مارکسیست. رفقای عزیز! برمرگ نابهنگام رفیق [...]