No photo
ARMENIAN

103 Տարի Չի Կարող Մորանալ Ապրիլ 24-ի Ցեղասպանությունը Դատապարտում Ենք

103 Տարի Չի Կարող Մորանալ Ապրիլ 24-ի Ցեղասպանությունը Դատապարտում Ենք Քաղաքակրթությունների Պատմության մեջ, ազգերի եղելությունն կարելի է ջնջել, սակայն մեր օրերում չի հորխնել ցավը գրած հեդքերի [...]

WOMEN

TKP / ML Women's Committee Statement: "The most beautiful line for them is the cry of victory, the most beautiful melody is in the language of the people ..."

For them, the most beautiful line, the cry of victory, the most beautiful melody is in the language of the people ... The economic and political crisis of the imperialist-capitalist system in particular [...]

TIKKO EXPLANATIONS

 TKP / ML TIKKO ROJAVA COMMAND: "This is love that changes and transforms them ..."

It is this love that changes and transforms them… Some people; They fought heroically until their last bullet in the clash with the enemy, they were martyred by breaking their weapons so that the party values ​​do not fall into the hands of the enemy. Some; [...]

WOMEN

Statement by TKP / ML Women's Committee: “Our promise to those who write the story of hope and conquer freedom; We will answer your resistance to despair, your invincibility to dawn to darkness! "

Our promise to those who write the story of hope and conquer freedom; We will answer your resistance to despair, your invincibility to dawn to darkness! The most beautiful line about them, our dearest ones, is the victory thrown in the middle of the war. [...]

IMMORTALS

Grigoris Konstantopoulos

Date of death: January 23, 2017 Grigoris Konstantopoulos, who was born in 1945, struggled for the realization of the Greek revolution since he was introduced to revolutionary ideas at a young age. in 1967 [...]