ICOR 4. Orta Doğu Konferansı Sonuç Bildirgesi

ICOR 4. Orta Doğu Konferansı Sonuç Bildirgesi

28 ve 29 Eylül tarihlerinde Beyrut’ta gerçekleştirilen ICOR Orta Doğu ve Kuzey Afrika konferansının katılımcılarının aldıkları kararlar şu şekilde deklare edildi:

Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da Birleşik Mücadeleyi ve Devrimi Geliştir!

1- Zengin doğal kaynakları ve jeopolitik öneminden dolayı Orta Doğu ve Kuzey Afrika onlarca yıldır emperyalist saldırganlığın merkezi olmuştur. Biz bölgedeki her türlü emperyalist girişimi şiddetle reddediyoruz. İşçi sınıfı ve özgürleştirilmiş toplumlar için direnen ve mücadele eden geniş ezilen kitlelerin tarafı dışında hiçbir taraf tutmadığımız konusunda hemfikir olduk.

2- Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da ulusal kurtuluş ve devrim için önemli hareketler yer almaktadır. Kürt ve Filistin halklarının birbirlerinin mücadelelerini karşılıklı olarak destekleme çabalarını tanıyor ve destekliyoruz. Onların mücadeleleri bölge ve dünya için stratejik önem taşımaktadır. Suriye’de çok-etnikli, çok-dinsel özerk yönetimin anayasa komisyonuna dahil edilme talebini destekliyoruz.

3- Siyonist işgale karşı yürütülen Filistin direnişinin yanında duruyoruz ve Filistin halkının ulusal haklarına ve bununla birlikte 194 kararnamesine de bağlı olarak geri dönme hakkına verdiğimiz desteğimizi vurguluyoruz.

4- Faşist Türk devleti ve onun emperyalist müttefiklerine karşı Kürt mücadelesinin yanında duruyoruz.

5- Kurtarılmış bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika için yürütülen mücadele, tüm dünya çapında yürütülen mücadelelerden koparılamaz. Peru’dan Avusturalya’ya işçi hareketlerinin mücadeleleri ve grevleri, dünyanın çeşitli yerlerinde silahlı kurtuluş mücadeleleri, çevre aktivistlerinin mücadeleleri katılımımıza ve desteğimize ihtiyacı olan mücadeleler arasındadırlar. Emperyalist dünya sistemi içinde hepsinin ortak düşmanı var. Bu düşmanı yenmemiz için sınırların ötesinde örgütlenmeliyiz.

6- Kadınların parti inşasında, sınıf mücadelesinde ve kurtarılmış bir toplum içinde özgürleşmesi çifte sömürü ve baskıya karşı kadın kitlelerin bir cevabıdır. Bu sol ve komünist partiler içinde küçümsenmiştir ve hala yapılacak birçok iş var. Kadınların önemli rolünü tanıyoruz. Bu çeşitli mücadeleler içinde, özellikle Kuzey ve Doğu Suriye ve Filistin’de görünür olmaya başladı. Ayrıca, kadınlar bu konferansta yoldaşlarla birlikte aktif, eşit ve öncü rol oynamışlardır.

7- İşçi sınıfını ve ezilenleri bölmek için emperyalist güçlerin ve gerici ve sömürgeci rejimlerin zehiri olan şovenizmle mücadele etmeliyiz.

8- Emperyalizm ve faşist rejimlerin tehditleri bizi birleşmeye ve birleşik bir cephede anti-emperyalist ve anti-faşist güçlere katılmamızı zorluyor. ILPS ve ICOR böyle bir cephenin oluşturulmasında önemli adımlar atmıştır ve bütün anti-emperyalist, anti-faşist güçleri katılmaya çağırıyor.

9- Sosyalist toplumlar, Marksist-Leninist ve devrimci güçlerin verdikleri emeklerin görkemli hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için iyi örgütlenmiş, iyi hazırlanmış devrimci ve Marksist-Leninist partiler çok önemlidir.

10- Konferans üretici bir ruh içinde gerçekleştirildi. Çözülmesi gereken sorulara rağmen tartışmaların kültürü birbirilerinin düşünce ve tecrübelerine karşılıklı saygı, dayanışma ve farklılıkları yenme temeline dayandı.

11- Konferansın örgütlenmesinde ve başarılara katkı sunma noktasında gençlik aktif bir rol oynadı.

12- Katılan partiler ve örgütler kitle hareketlerini ve devrimleri büyütmek için enternasyonal dayanışmayı yükseltme konusunda hemfikir oldu.

13- Konferans gelecekte buna benzer etkinlikleri düzenleme noktasında hemfikir oldu.

 

İmzacılar

 

1.     CPI (ML) Red Star – Hindistan Komünist Partisi (Marksist Leninist) Kizil Yildiz

2.     LCP – Lübnan Komünist Partisi

3.     MMLPL – Fas Markist-Leninist Proleter Cizgi

4.     MLKP – Marxist-Leninist Communist Party of Turkey/Kurdistan

5.     MLPD – Marxist-Leninist Party of Germany

6.     Newroz Sosyal ve Kültür Dernegi

7.       FHKC

8.     PPDS – Tunus Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti

9.     RCP – Misir Devrimci Komunist Parti

10. TKP-ML