TKP(M-L) TÜZÜĞÜ (Mart 1978)

TKP(M-L) TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM

TKP(M-L)’NİN NİTELİSİ VE AMAÇLARI

a) TKP(M-L), çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasınıın sınıf örgütlerinin en yüksek biçimi, Marksizm-Leninizm teorisi ile silahlanmış bilinçli, örgütlü ve öncü siyasi partisidir.

b)TKP(M-L), Mustafa Suphi yoldaş önderliğindeki TKP’nin bir devamı olarak önderliğimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaş tarafından 1972 yılında kurulmuştur. Kuruluşu ülkemiz komünist hareketinde yeni bir dönüm noktası yaratmıştır. Bugünkü, Rus sosyal emperyalizminin uşaklığını yapan sahte T’K’P ile hiçbir ilişkisi yoktur.

c) TKP(M-L), proletaryanın elinde dünyayı devrimle değiştirmek için bir araç olan Marksizm-Leninizm’i, bütün eylemlerine yön veren teorik temel kabul eder. Proletaryanın büyük önder ve öğretmenleri olan Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung’un öğretilerini revizyonist, modern revizyonist, Troçkist ve her türden oportünist saldırıya karşı korur, savunur ve uygular. Partimiz Marksizm-Leninizm’e düşman akımların, proletarya ve halk içinde etkisi kırılmadan önderiliğini tam olarak gerçekleştiremeyeceğinin, her türden sapmayla uzlaşmanını devrimi yenilgiye götüreceğinin bilincinde olarak tüm düşman akımlara karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütür.

d) TKP(M-L), Marksizm-Leninizm’i bir dogma değil, mücadelesinin yanılmaz kılavuzu olarak kavrar. Dünya halklarının ve Türkiye halkının devrimci mücadelelerinin tecrübelerden ders çıkarma ilkesini kabul eder. Paris Komünü’nün, Büyük Ekim Sosyalist Devriminin ve Büyük Proleter Kültür Devriminin tecrübelerine sahip çıkarak, onların aydınlık yolundan yürür.

e) TKP(M-L), dünya proletaryasının Türkiye’deki öncü siyasi partisi olarak, proleter enternasyonalizmi ilkesini savunur. Tüm üyelerini ve halkı her türden milliyetçiliğe karşı enternasyonalizm ruhu ile eğiterek proletaryanın şanlı kızıl bayrağı altında toplamak için mücadele eder. Türkiye devrimini, emperyalizm ve proleter devrimleri çağında, dünya proleter devriminin bir parçası olarak kabul eder. Uluslararası komünist hareketin Marksist-Leninist ilkeler temelinde birliği için mücadele yürütür. Kardeş Marksist-Leninist partilerle proleter enternasyonalizmi ve eşitlik ilkeleri temelinde ilişki kurar; geliştirir. Uluslararası alanda emperyalizmi zayıflatıp gerileten ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini destekler.

f) TKP (M-L), Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirerek  sosyalist toplumu kurma, komünizme ulaşma amacını benimser.

g) TKP (M-L), yarı -sömürge, yarı-feodal ülkemizde, Demokratik Halk Devriminin yolu olarak, kırlardan şehirlere doğru gelişecek olan halk savaşı stratejisini benimser.

h) TKP (M-L), Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ilkesini kayıtsız, şartsız, koşulsuz kabul eder. Her türlü milli imtiyaza karşı çıkar, tüm milliyetlerin tam hak eşitliğini savunur.

i) TKP (M-L), kendi içinde gönüllü birliğe dayanan bir mücadele örgütüdür. İçerisinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre tüm üyleri için geçerli olan proletaryanını bilinçli disiplini hüküm sürer. Eleştiri-özeleştiri ilkesin gelişmesinin en gerekli şartlarından biri olarak kabul eder. Marksist-Leninist irade ve eylem birliğinden doğan gücünü zayıflatan, partiyi yıkmayı amaçlayan hiziplerin varlığına müsaade etmez.

j) TKP (M-L), kapitalist toplum ile komünist toplum arasında bir ara aşama olarak oldukça uzun bir tarihi dönemi kapsayan sosyalist toplumda sınıfların ve sınıf mücadelelerinin varlığını kabul eder. Bu dönem içinde proletarya diktatörlüğünün zayıflatılması halinde iktidarın burjuvazinin eline geçebileceğinin, sosyalist bir ülkede kapitalizmin yeniden inşa edilebileceğinin,  proletarya diktatörlüğünün burjuva diktatörlüğüne dönüşebileceğinin bilincinde hareket eder.

k) TKP (M-L), komünizm hedefine ulaşmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağını ilan eder.

2. BÖLÜM

PARTİ ÜYELİĞİ

MADDE 1– Her Türkiyeli işçi, yoksul ve orta köylü veya sınıf kökeni ne olursa olsun herhangi bir kişi TKP(M-L)’ye üye olabilir.

TKP(M-L)’YE ÜYE  OLMANIN ŞARTLARI ŞUNLARDIR:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b)Parti tüzük ve programını kabul etmek, parti kararlarını uygulamak, parti disiplinine uymak,

c) Partinin herhangi bir organında faal olarak çalışmak,

d) Parti aidatını düzenli olarak ödemek.

MADDE 2- TKP(M-L)’YE ÜYE OLMA İŞLEMİ ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR;

Partiye üyelik kesinlikle ve yalnızca birey temelinde olur. Partiye üye olmak isteyen her kişi kendisi ile temas halinde bulunana parti hücresine bu isteğinin bildirir. Partiye üyelik isteği, parti hücresinin oybirliğiyle onaylamasıyla karar haline gelir. Karar,  bir üst parti hücresinin  onayı il e kesinleşir. Üye olmak isteyen kişi, üye adayı olarak partiye alınır. Parti üyeliği hakkında alınan kararlar bekletilmedin bir üst organlar vasıtasıyla parti Merkez Komitesine ulaştırılır. Parti Merkez Komitesi ve Parti Bölge Komiteleri parti üyeliği hakkında alınan kararları bozabilir.

Parti üyeliği için müracaat eden her kişi, müracaat tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile parti üye adayı olarak kabul edilir. (Partili yoldaşlar parti üyeliğine layık gördükleri kişilere hücredeki diğer yoldaşların da onayını alarak, partinin tüzüğünü ve görüşlerini açıklar ve üyelik teklif ederler. Bu teklifin yapıldığı, teklif edilen kişinin bunu kabul ettiği an, üyelik müracaat tarihi olarak kabul edilir.) Adaylık süresinde adayın bağlı olduğu parti hücresi, adayı sıkı bir denetime tabi tutar ve bu 6 aylık süre sonunda kesin kararını verir. Gerektiği zaman 6 aylık adaylık süresi bir üst organın da onayı alınarak bir yıla kadar uzatılabilir. Adayın üyeliğinin kabil edilmemesi halinde bu, adaya gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir. (Parti güvenliğinin gerektirdiği hallerde bu yapılmayabilir.)

MADDE 3- PARTİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

a)İdeolojik ve siyasi seviyesini devamlı olarak yükseltmek, Marksist-Leninist teoriyi devrimci pratikle iç içe öğrenmek, onu bir eylem kılavuzu olarak kavramak ve uygulamak.

b) Partinin yayınlarını eleştirici bir gözle incelemek. Revizyonizme, modern revizyonizme, Troçkizm’e, reformizme ve oportünizmin her türüne karşı mücadelede uyanık, kararlı ve amansız olmak. Proletarya davasına zararlı akımlara karşı mücadeleyi görev kabul etmek. Zararlı akımlar hakim bile olsa mücadeleden yılmamak. Akıma karşı mücadele cesaretine sahip olmak.

c) Partinin gönüllü mücadeleci birliğini ve komünist saflığını korumak. Bu birliği ve saflığı bozmaya yönelik her türlü hizipçi çalışmaya karşı uyanık ve mücadelede kararlı olmak.

d) Parti disiplinine uymak, parti kararlarının uygulanmasında yaratıcı ve aktifi bir rol oynamak.

e) Halk kitleleriyle kaynaşmak. Halkın dertleriyle ilgilenmek ve halka hizmet etmek. Halkın kendiliğinden gelme mücadelelerine katılmak, örgütlemeye çalışmak, ve bilinçli bir yön vermek için en önde mücadele etmek. Zorlukları halka beraber çözmeye çalışmak, onlara partinin siyasetini ve Marksizm-Leninizm’i kavratmak için yılmadan çaba sarf etmek.

f)Komünist ahlak kurallarına uygun olarak yaşamak. Halkın kurtuluş davasını, proletaryanını sınıfsız topluma varma mücadelesini ve onu temsil eden partiyi her şeyin üstünde tutmak. Partinin, halkın, proletaryanın  ve komünizm davasının menfaatlerini her türlü kişisel menfaatlerin üstünde tutmak. Davranışlarında tutarlı, alçakgönüllü, örnek ve her türlü fedakarlığa hazır olmak.

g) Halka, partiye, yoldaşlar ve kendine karşı dürüst ve açık davranmak. Hataları yenmek konusunda eleştiri ve özeleştiride açık, kararlı ve cesur olmak. Her türlü dedikodu ve arkadan konuşma gibi bayağılaştırılmış ve kişisel saldırı aracı haline getirilmiş eleştiriye karşı çıkmak, eleştiriyi hastalığı tedavi etmek amacıyla ve örgüt içinde yapmak.

h) Parti aidatlarını düzenli bir şekilde ödemek, partinin maddi imkanlarını korumak ve geliştirmek için çalışmak.

i) Parti görüş ve kararları doğrultusunda yaptığı çalışmalar hakkında bağlı bulunduğu hücreye düzenli rapor vermek.

j) Sınıf düşmanlarının parti içinde olduğu gibi parti dışındaki saldırılarına karşı uyanık ve cesaretli olmak. Sınıf mücadelesini düşmanın eline geçmek halinde de sürdürerek hapishane ve mahkemeleri komünizmin propaganda alanları haline getirmek.

k) Pozculuk, boşboğazlık, gevezelik, merak gibi küçük burjuva hastalıklarına karşı mücadele etmek, parti sırlarını

l) Proleter enternasyonalizminin görevlerini yerine getirmek, milliyetçiliğe karşı mücadele etmek.

MADDE 4 – PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI

a) Bağlı olduğu parti organında, partinin siyasetini ilgilendiren tüm konularda fikrini belirtmek, önerilerde ve eleştiride bulunmak. Partinin siyasetinin tayinine aktif olarak katılmak.

b) Parti kurullarına seçilmek ve seçmek.

c) Parti genel toplantılarında ve kendi çalıştığı parti organında partinin herhangi bir kademesinde çalışan üyeler hakkında, parti içindeki görevi ne olursa olsun eleştiri getirmek.

d) Kendisine disiplin cezaları ile ilgili karar verilecek toplantıda hazır bulunmak. (Bu hak, parti güvenliği gerektiriyorsa kısıtlanabilir.)

e) Kendi parti organı içinde çözemediği herhangi bir sorun hakkında, Merkez Komitesine kadar tüm üst kademelere parti yolu ile yazılı olarak danışmak.

MADDE 5 – Parti üye adayları, seçme ve seçilme hakkı dışında, parti üyelerinin sahip olduğu bütün haklara sahiptir. Parti üyelerinin görevleri aynı zamanda üye adayları için de geçerlidir.

MADDE 6 –  Her parti üyesi veya üye adayı yazılı veya sözlü bir şekilde gerekçelerini bildirerek kendi isteği ile partiden ayrılabilir.

MADDE 7 – DİSİPLİN CEZALARI

Partinin birliğini bozan, parti kararlarını uygulamayan, parti içi demokrasiyi zedeleyen, üyelik ve partinin kendine verdiği görevleri amacı dışında kullanan, parti disiplinine uymayan, davranışları ile partiyi halkın gözünden düşüren parti üye ve üye adayları çalıştığı organ veya daha yüksek organlarca sorumlu tutulur ve cezalandırılırlar. Suçun ağırlığına göre bu cezalar –

a) İhtar

b) Ağır ihtar

c) Görevden alma

d) Üye adaylığına çevirme

e) Geçici ihraç

f) Kesin ihraç olabilir.

Parti cezaları, suçu işleyen kişinin çalıştığı parti organı tarafından salt çoğunlukla verilir. Ceza verilmeden önce suçlanan kişinin savunması alınmalıdır. özel bazı durumlarda parti yönetici organları da herhangi bir parti organında çalışan bir parti üyesi hakkında üyelikten atılmaya kadar varan cezaları verebilir. Cezalandırılan parti üyesinin çalıştığı parti organına bu karar gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

Bütün parti cezaları, bir üst organ tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Kesinleşen  bir parti cezasına karşı, cezalandırılan parti üyesi,en yüksek parti organına kadar, bütün parti organlarına itirazda bulunabilir.

Parti üyeliğinden bir daha alınmamak üzere çıkarılma (kesin ihraç) en ağır cazadır.

Parti üyeliğinden geçici olarak çıkarılmış (geçici ihraç) her hangi bir üye, uzun süreli bir deneme süresinden sonra partiye yeniden alınabilir.

Üyeler hakkında alınan tüm disiplin cezaları parti Merkez Komitesine vakit geçirilmeden bildirilir.

3. BÖLÜM

PARTİNİN ÖRGÜTLENME İLKELERİ

Partinin örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. Demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre

a) Bütün parti yönetici organları,aşağıdan yukarıya demokratik seçimler yoluyla işbaşına gelir.

b) Bütün parti yönetici organları, düzenli aralıklarla kendilerini seçen örgüt kademelerine hesap vermekle yükümlüdür. Parti yönetici organları devamlı olarak kendilerini seçen örgüt kademeleri ile temas halinde olur, demokratik danışma mekanizmasını sürekli işletir.

c) Bütün parti için tek disiplin geçerlidir. Buna göre

Birey partiye,

Azınlık çoğunluğa,

Alt kademeler üst kademelere,

Tüm parti Merkez Komitesine tabidir.

Tüm parti organları, üst organlar faaliyetleri hakkında düzenli ropor vermekle yükümlüdür. Raporlar, raporu veren hücrenin tüm üyelerinin onayından geçmelidir. Rapora itirazlar varsa raporda belirtilmelidir.

Parti içi demokrasi, her parti üyesine, partinin siyasetini ilgilendiren tüm konularda fikrini, çalıştığı parti organı içinde ve genel parti toplantılarında savunma hakkını garanti eder. Parti üyesi eleştirisinin çalıştığı parti organında bastırıldığı, dikkate alınmadığı görüşünde ise, eleştirisini bir üst organ nezdinde tekrarlayabilir. Herhangi bir parti üyesi, partinin aldığı kararı, yanlış da bulsa,uygulamakla yükümlüdür. Karar hakkında gerek kendi çalıştığı parti organında, gerekse daha üst organlar nezdinde fikrini açıkça savunabilir. Parti içinde eleştiri bastırmak, idari tedbirlerle eleştirinin yolunu kapamak, demokratik merkeziyetçilik ilkeleri ile uyuşmaz.

Tüm parti organları, üyelerin eleştirilerini yapabilecekleri canlı bir tartışma ve bilinçli bir disiplinin hüküm sürdüğü bir ortam yaratmakla yükümlüdürler. Partinin yönetici organlarının seçiminde seçime katılan bütün üyeler gösterilen herhangi bir adaya itiraz etme ve her aday üzerinde tartışma açma hakkına sahiptirler.

4. BÖLÜM

PARTİNİN TEMEL ORGANLARI

Partinin temel organları parti hücreleridir. Parti hücreleri en az üç yoldaştan oluşur. Parti üyesi yoldaşların önderliğinde, parti sempatizan hücreleri de hücre örgütlenmesine uygun olarak örgütlenir.

Her parti hücresinde hücre sekreteri bulunur. Hücre sekreteri  hücrenin yürüteceği bütün çalışmalardan birinci dereceden sorumludur. Hücrenin bir üst parti hücresi ile temasını sağlar.

Her parti hücresinde bir de hücre sekreter yardımcısı bulunur. Hücre sekreter yardımcısı, hüre sekreterinin engellenmesi halinde sekreterin görevini yüklenir. Hücre  sekreteri, yardımcısını bu görevi yürütebilecek bir şekilde eğitmekle yükümlüdür.

Her parti hücresi, sekreter ve sekreter yardımcısını kendi seçer. Seçim her yıl yapılır. Seçim sonuçları bir üst parti organı tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

Parti hücreleri, köylerde, fabrikalarda, madenlerde, okullarda, burjuva ordusu ve devlet daireleri içinde, çeşitli işyerlerinde, sendikalarda ve diğer kitle örgütleri içinde, mahallelerde, kısacası kitlenin olduğu her yerde kurulabilir.

Partinin yığınlar içinde kök salmasını ve yığınlara önderlik etmesini hücreler sağlar. Hücreler tüm çalışmalarını; halk yığınlarını, demokratik halk devrimini gerçekleştirmek, proletarya önderliğinde demokratik halk diktatörlüğü şartlarında kapitalizmi tasfiye etme, sosyalist devrimi gerçekleştirme, sınıfsız topluma varmak için örgütlemeye ve harekete geçirme hedefine yöneltirler.

Bunun için tüm parti hücreler şu görevler yerine getirirler –

a) Üyelerini sağlam ve düzenli Marksist-Leninist eğitimden geçirmek. Her hücre üyesini Marksizm-Leninizm teorisi ile silahlandırmak. Hücre üyelerini Marksizm-Leninizm’i hayatın her alanına uygulayabilecek şekilde eğitmek.

b) Yığınlar içinde Marksizm-Leninizm’in ve partinin siyasi çizgisinin propagandasını yapmak. Partinin siyasetini ve şiarlarını kitlelere mal etmek. Parti siyasetini yaratıcı bir biçimde hayata uygulamak.

c) Kitlelerle devamlı temas halinde bulunmak, kitlelerin sorunlarıyla ilgilenmek, sorunların çözümünde yardımcı ve önder olmak. Sorunların kökten çözümünün proletarya önderliğindeki devrimlerle olabileceğinin propagandasına ara vermemek.

d) Marksizm-Leninizm düşmanı her türlü oportünist akıma karşı uyanık olmak, ideolojik mücadeleyi bir an bile gevşetmeden sürdürmek. Halk içinde oportünist akımların tecridi için yılmadan mücadele etmek. İdeolojik mücadeleyi halk içinde yürüterek halkı eğitmek.

e) Parti içinde her türlü oportünist sapmaya karşı mücadele etmek.

f) Partinin verdiği tüm grevleri, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Yürüttüğü çalışma hakkında bir üst parti komitesine düzenli rapor vermek.

g) Milliyetçiliğe karşı mücadele etmek, proleter enternasyonalizminin gereklerini yerine getirmek.

h) Partinin gelişimi için partiye yeni üyeler kazanmak.

5. BÖLÜM

PARTİNİN YÖNETİCİ ORGANLARI VE MERKEZİ ÖRGÜTLENMESİ

Partinin yönetici organları,

a) Parti Kongresi,

b) Parti Merkez Komitesi,

c) Parti Bölge komitesi.

Parti kongresi, partinin en yüksek organıdır. Parti Kongresi her üç yılda bir toplanır. Parti Kongresi toplantıya  Parti Merkez komitesi tarafından çağrılır. Olağanüstü durumlarda Merkez Komitesi Parti Kongresinin toplanmasını en fazla bir yıl geciktirebilir.  Parti Merkez Komitesinin isteği veya parti üyelerinin 1/3’ünün isteği ile olağanüstü parti Kongreleri de toplanabilir.

Parti Kongresinde bütün parti üyeleri demokratik bir biçimde seçilmiş delegeler aracılığı ile temsil edilir. Parti Merkez Komitesi üyeleri Kongrenin doğal üyelerdir. Eğer delege olarak gelmemişlerse oy hakları yoktur. Parti Kongresinde kaç üyenin bir delege tarafından temsil edileceği, Merkez Komitesi tarafından kongre öncesinde tespit edilerek bölgelere bildirilir.

Parti Merkez Komitesi (PMK), partinin iki kongre arasındaki en yüksek organıdır. PMK, iki kongre arasında partiyi kongre kararları ışığında yönetilir, yönlendirilir. Kongre kararlarının hayata geçirilmesi için partiye önderlik eder.  PMK yılda en az dört kere toplanır.

Olağanüstü durumlarda daha sık da toplanabilir. Parti Merkez Komitesi parti işlerinin sağlıklı bir iş yapacak bir parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu (PMKSB) ve yedeklerini seçer. SB, MK toplantıları arasında, MK’nın görev ve yetkilerini yerine getirir. MK toplantıya SB tarafından çağrılır.

SB, parti işlerinin kolaylıkla yürütebilmesi için MK adına doğrudan doğruya SB’ye bağlı özel görev hücreleri kurar. MKSB, gerekli sayıda parti üyesinin parti işçisi olarak çalıştırır.

PMK ve PKMSB üyelerinin engellenmesi halinde, yedek üyeler engellenen üyenin görev ve yetkilerini üstlenirler.

PMK gerekli gördüğü zaman demokratik danışma mekanizmasını işletmenin bir aracı olan parti konferansları düzenleyebilir. Parti konferansları seçilen veya tayin edilen delegelerle çeşitli konularda tartışmak ve karar almak için düzenlenir. Tayin edilen delegelerle yapılan konferanslarda parti kongresinin aldığı kararlar kesinlikle bozulamaz.

Partinin merkezi örgütlenmesi bölge sistemi temelinde olur. Partinin çalışma alanları ekonomik, politik ve coğrafi şartlar gözönüne alınarak belli bölgelere ayrılır. Her bölgede, Merkez Komitesine bağlı olarak, bölge yönetim kademeleri (Bölge Komitesi) oluşturulur. Her bölge de kendi içinde alt bölgelere ayrılır. Bölge yönetim kademeleri, bölgeye PMK tarafından gönderilen Bölge Yönetim  Kademesi Sekreteri ile alt bölge komiteleri sekreterler tarafından oluşturulur.

Bölge komitesi sekreteri bölgedeki çalışmalardan birinci dereceden sorumludur. Ve Bölge Komitesi ile Merkez Komitesi arasındaki bağı sağlar.

Bölge komiteleri belli aralıklarla toplanır, bölgenin işlerini gözden geçirir. Merkezi siyaset üzerine tartışır. Merkezi siyaseti kendi bölgesinde uygulama yönünde somut kararlar alır. Kararların uygulanmasında bölgeye önderlik eder.

Bölge komiteleri en geç üç yılda bir bölge alt komitelerinde demokratik bir biçimde seçilecek delegelerle Bölge Kongreleri düzenler. Bölge Kongreleri bölgedeki çalışmayı gözden  geçirir, Bölge Komitesinin raporunu incelir, karara bağlar ve Parti Kongresinde bölgeyi temsil edecek delegeleri seçer.

Bölge Komiteleri, gerekli gördükleri zaman, Merkez Komitesinin onayını da aldıktan sonra, bölgede çalışan üyeler arasında demokratik danışma mekanizmasının işletilmesinin bir aracı olarak Bölge Konferansları düzenleyebilir.

Bölge Komiteleri tüm  çalışmaları hakkında, Merkez Komitesine düzenli rapor verirler.

6. BÖLÜM

TKP ( M-L) – TİKKO

TİKKO, TKP(M-L) önderliğinde halkın silahlı gücüdür. TKP (M-L),TİKKO içinde, askeri komisyonuna bağlı bir parti örgütlenmesi kurar. Bu parti örgütleri aracılığıyla, TKP (M-L) TİKKO’yu yönlendirir.

Ordu örgütlenmesi, ülkemiz şartlarında devrimci örgütlenmenin esas biçimidir. Ve parti önderliğinde tayin edici bir role sahiptir. TKP (M-L) ordu içinde yönetici-yönlendirici rolünü sarsacak hiçbir harekete izin vermez. Siyasetin silahlara kumanda etme ilkesini pratikte ordu içindeki parti teşkilatları aracılığıyla uygular.

7. BÖLÜM

TKP (M-L) – TMLGB

TMLGB, TKP(M-L) önderliğinde komünist gençlik örgütüdür. TKP (M-L), TMLGB’yi gençlik komisyonu aracılığıyla yönlendirir.

8. BÖLÜM

TKP (M-L) – KADINLAR ÖRGÜTLENMESİ

TKP (M-L), kendi önderliğinde komünist kadınlar örgütü kurar. Bu örgütü kadın komisyonu aracılığıyla yönlendirir.

9. BÖLÜM

PARTİ – KİTLE ÖRGÜTLERİ

TKP (M-L), bütün kitle örgütlerinde, özellikle sendikalarda parti hücreleri kurarak, bu hücreleri aracılığıyla kitle örgütlerinde partinin siyasetini uygulamak için çalışır.

10. BÖLÜM

PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI

TKP (M-L) mali ihtiyaç bakımından esas olarak halka dayanıp güvenme ilkesini benimser. Parti üye aidatı, parti vergisi, bağışlar ve olağanüstü gelirler partinin mali kaynağını teşkil ederler.  Harcamalar Merkez Komitesi adına yapılır. Üye aidatları üyelerin gelirlerinin % 10’udur. Parti hücreleri bu düzenli aidatın yanında her üyenin durumuna göre belli bir parti vergisi tespit edebilirler. Bütün hücreler gelir ve giderleri hakkında düzenli rapor tutmak, hesap vermek zorundadırlar.

Parti işçisi olarak çalışan yoldaşlar, üretime katıldıkları sürece tüm gelirlerini partiye verirler. Parti işçilerinin ihtiyaçları parti tarafından karşılanır.

Komünist, Mart 1978, Sayı:1