YAŞASIN BİR MAYIS!

Marksist-Leninist-Maoist Parti ve Örgütlerin 1 Mayıs 2020 Ortak Deklarasyonu

YAŞASIN BİR MAYIS – DÜNYA İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

EN TEHLİKELİ VİRÜS EMPERYALİST VE KAPİTALİST SİSTEMDİR!

TÜM DÜNYADA PROLETER DEVRİMİ GELİŞTİRELİM!

Bu yıl 1 Mayıs’ta dünyanın dört bir köşesinde insanların ölümüne yol açan korkunç salgın ve korona virüsü kullanan emperyalist devlet ve hükümetlerin olağanüstü hal ilan etmelerinden kaynaklı; birlik, proletarya enternasyonalizmi, emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele bayrağı altında proletaryanın Uluslararası Gününü kutlayan işçiler, kadınlar, sömürülen kitleler, dünyanın meydanlarını doldurmayacak.

Bu salgın, emperyalist-kapitalist dünya sisteminden kaynaklanmaktadır ve ölümler, insan ve yeryüzünün tüm türlerinin sağlığına yönelik agresif politikaları yaşama geçirerek dünya çevre sistemine saldıran kapitalistlerin sömürü ve kâra olan susamışlığının bir sonucudur.

Kapitalistler, halk sağlık sistemini, özel şirketler için çok kazançlı işletmelere dönüştürdüler ve pandemi de bu açık alanı bularak işçi sınıfı ve halkın yaşamını halihazırda tehlikeye atan bir katliam haline geldi.

Sermaye için, pandemiyle yüz yüze olduğu durumda dahi, temel mesele kârları için üretime devam etmek ve herkese evde kalın çağrısı yaparken, işçileri her koşulda ihtiyaç duyulan temel maddelerin dışında üretime zorlamaktır.

Kapitalizm, daha fazla ve daha ileri teknolojiye dayalı silahlar üretmek için bilimi de köleleştirmiş ve hatta emperyalizm tarafından ezilen ülkelerdekinden de fazla emperyalist kalelerdeki proleterleri ve halk kitlelerini etkileyen hastalıklar için tedavi araştırmalarının geliştirilmesini durdurmuştur ve şimdi tüm dünya pandeminin gelişimi karşısında silahsız bir durumdadır.

Kapitalizm, Wuhan gibi kendi yarattığı çalışma koşullarının, yaşamın, toplumsal şekillenmenin salgının itici gücü haline geldiği yerlerde “dünyanın fırınlarını” yarattı. Daha sonra bu virüs etkisini emperyalist Avrupa ülkelerinin kalbine hatta tam kalbine, süper emperyalist güç ABD’ye sıçrayarak artırırken hızlı bir şekilde Afrika’dan Ortadoğu’ya, Arap ülkelerine ve Latin Amerika’ya kadar sömürge ülkeler için de bir tehlike haline gelmektedir.

Emperyalizm ve kapitalizm, bizzat kendisinin tarihte insanlığı etkisi altına alan bütün salgınlardan   daha büyük bir ölüm ve yıkım kaynağı olduğunu göstermiştir.

Cenazeler gömülür ve büyük şehirler adeta hastaneye dönüştürülürken işçi sınıfı haykırmaktadır:

Kapitalizme/emperyalizme ve onun katil sistemine yeter artık!

Dünyanın her yerinde devletler ve hükümetler salgınla baş edebilmek adı altında ülkelerinde olağanüstü hâl ilan etti, devlet yapısını militarize etti ve birçok ülkede sadece hayatta kalmaya çalışan yoksullara, evsizlere ve mültecilere karşı şiddet kullanmaktan da çekinmedi.

Burjuva diktatörlüğü devletleri, olağanüstü hâl koşullarında proletaryanın mücadelesine karşı her yönden en büyük silah olan faşist politik rejimleri sağlamlaştıracağı ve süreklileştirebileceği bir ortam yakaladı.

Bu nedenle, bu 1 Mayıs’ta, dünyanın emperyalist efendilerine, burjuvaziye ve egemen sınıflara karşı çığlık her şekilde yükseltilmelidir!

Sorumlu sizsiniz! Emperyalizme ölüm!

Ancak pandemi işçilerin ve kitlelerin güçlü direnişiyle karşılaştı. Olağanüstü hale, eylem ve grev yasaklarına rağmen, salgına karşı korunma önlemlerinin alınması, hastane, doktor, sağlık çalışanı sayılarının hızlıca artırılması, ücretlerinin garanti altına alınması, eğer işten eve gönderilirlerse maaşları ve işlerini kaybetmeme garantisi verilmesi, geliri olmayan bütün işçilerin bir maaşla güvence altına alınması için fabrikalar grevlerle, kitlesel iş bırakma eylemleriyle, direnişle, omuz omuza mücadeleyle boşaltıldı.

Salgından çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya aynı zamanda proletaryanın ve halkın efendilere ve hükümete karşı direnişinin ve muhalefetin de merkezi oldu. Bu durum, virüsün yayılmasından etkilenen diğer ülkeler için faydalı olurken aynı zamanda proletaryanın ve halkın burjuvaziye, onun devletine ve hükümetine karşı direnişe ve muhalefete de sahne oldu.

Olağanüstü hâl durumunda dahi halkın dayanışmasını geliştirmek için mücadele etmek ve kazanmak mümkündür. Eğer gerçek komünistler bu mücadelenin en ön saflarında yer alıyorlarsa, bu direniş “Korona krizi” denilen bu süreçte dünyanın bu yeni yıkıcı evresinde ortaya çıkan -2007-2008 finans krizinin etkilerinden daha kötü olan ve 1920’lerdeki kapitalist krizden bile daha kötü olması beklenen– kapitalist krize karşı savaşa hazırlanmanın temel silahıdır. Bu kriz kapitalizmin döngüsel krizlerinin biri olarak korona virüs salgınından önce de devam etmekteydi ve şimdi üzerine eklenerek yaşamın her yönünü, doğayı ve dünyanın her köşesini etkilemektedir.

Kapitalizm, hayatta kalmak için emperyalizmin sömürüsü altındaki ülkelerde zaten açlık, yoksulluk ile boğuşan halklara yönelik baskısını artırmanın yanı sıra aynı zamanda emperyalist kapitalist ülkelerin tam kalbinde hızlıca işsizlik, güvencesizlik, mutlak ve göreceli yoksullaşma rakamlarını şişirerek bu tür krizlerin faturasını ezilenlere, proletaryaya kesmeye çalışmaktadır.

Ancak ekonomik kriz ile pandemi arasındaki tam da bu iç içe geçmişlik her şeyi kâra ve sermayeye dönüştürmeye çalışan kapitalist dünya sisteminin, onun devletlerinin, hükümetlerinin maskesini de düşürmüştür. Bu durum proletaryanın ve halk kitlelerinin mücadelesini beslemekte ve dünyadaki ve her bir ülkedeki sistemi devirme ve yeni demokratik devrimlerle ve sosyalist devrimlerle komünizm yolunda yeni bir sosyalist toplum inşa etmek için öznel koşulları oluşturmaktadır.

Sosyalizm, bu süreçle birlikte kapitalizmin ve emperyalizmin çözemeyeceğinin kanıtlandığı problemleri çözebilecek güce sahip olan proletaryanın tek yönetim biçimidir. Kapitalizm ve emperyalizm yıkımdır, sosyalizm ise kitleleri sömürü ve baskının zincirlerinden kurtararak, onların sağlıklarına yönelik risklere karşı ve hayatta kalmalarını riske atan çevresel tahriplerden kurtaracak muazzam bilimsel gelişme potansiyelini açığa çıkaracak yeni toplumu yaratmanın adıdır.

Bu durum, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao’nun büyük güncelliğini, gücünü ve işçi sınıfının devrimci mücadelesinin üç aşamasından gelen büyük tarihsel mesajı göstermektedir.

Paris Komünü’nden Ekim Devrimi’ne, Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi’ne, proletarya, ezilen halk ve ulusların yürüyüşünün durdurulamaz olduğu görülmüştür; bu yürüyüş yenilgiye uğrayabilir, ancak kapitalizm/emperyalizm ile sosyalizm ve komünizm arasındaki uzun süreli son çatışmaya yol açan tarihsel koşullarla daha güçlü bir şekilde yüzleşmesini sağlayan düşünce ve eylemi geliştirmek üzere bu deneyimler tarafından beslenir.

Bu 1 Mayıs’ta işçilere ve halkın kitlelerine aciliyetini ve gerekliliğini gösteren yeni bir dünya proleter devrim dalgası senaryosunu görüyoruz.

Proletarya, mevcut süreçte sınıf mücadelesinin ateşinde devrim için araçlar inşa ederse, durumun nesnel potansiyeli bir gerçeklik haline gelebilir.

Her şeyden önce, işçi sınıfının örgütlü öncüsü, politik savaşçıları olarak, halkların savaş gücü ve tüm insanların önderlik çekirdeği olarak inşa edilen Komünist Partiler, emperyalist kalelerin kalbinde ve halihazırda gelişen ve önderlik edilen uzun süreli halk savaşlarının sürdüğü emperyalizmin baskısı altındaki ülkelerde ortak bir rotada birlik içinde olmalıdır.

“Pandemi” proletaryanın ve halk kitlelerinin birleşik cephesine yakıt olmaktadır; zira bu süreç, hiç kimsenin, sömürüyle, finans kaynaklarıyla zenginleşen, bu zenginliğini ve çıkarlarını korumak için milyarlarca insanın hayatını riske etmekte tereddüt etmeyen bir avuç efendinin tahakkümü altında yaşayamayacağını sadece ezilenlere değil insanlığın büyük bir bölümüne göstermiştir.

Burjuvazinin tamamen yeni yöntemlerle tüm dünyada eş zamanlı olarak ilan ettiği olağan üstü hale karşı doğru ve en temel tepki proletaryanın, köylülerin ve halkın askeri güçleridir. Egemenler korona virüsünü kullanarak her türlü demokrasiyi silmekte ve kendisini açık bir şekilde küresel diktatör ilan etmekte, dolayısıyla, proletarya ve halk kitlelerinin şunu anlaması gerekmektedir ki: kendi sağlıkları ve yaşamları için, kendi hakları ve talepleri için burjuva devletlere karşı mücadele etmek için ve deneyimleri pekiştirmek için işçi sınıfına ve emekçi halka karşı açılan savaşa karşılık verebilmek için, sınıf savaşına, devrim savaşına, halk savaşına ihtiyaç vardır.

Dünyanın birçok yerinde, böylesi özel bir süreçte dahi proletaryanın eylem günü olan bugün de devrimin kızıl bayrakları meydanlardan eksilmeyecek olmasına karşın bu 1 Mayıs’ta meydanlar boş kalabilir ancak bu süreç, emperyalizmin meydanlarını güçlü bir devrimci hareketle, proletaryanın ve halk kitlelerinin silahlı denizi ile dolduracağı koşulları yaratmıştır. Bu gerçekliği her bir ülkenin öznel koşullarına uygulayarak haykırıyoruz:

 

Emperyalizme ölüm! Gelecek sosyalizm ve komünizmdir!

Krizin faturasının işçi sınıfına ve halka kesilmesine hayır!

Korona virüsü bahanesiyle halka savaş olarak kullanılan olağanüstü hale son! İsyan etmek haktır!

Bu zor koşullarda işçi sınıfının ve kitlelerin devrimci potansiyelini geliştir –açılması gereken gerçek savaş burjuvaziye ve onun devletlerine karşıdır!

Halkın hizmetinde bir sağlık sistemi için!

Bütün proleterlere sağlık hizmeti, ücret ve iş için sınıfsal ve militan mücadele!

Gelişen dünya ekonomik krizine karşı, proleterlerin ve halkın sınıf mücadelesini yoğunlaştıralım!

Emperyalizmin ekonomik krizinin/pandeminin ateşinde Marksist-Leninist-Maoist partileri güçlendirmek için, yeni demokrasi ve sosyalist devrimler için kitlelerle yakından ilişkilenelim!

İşçi sınıfı ve ezilen halklar proletarya enternasyonalizmi için birleşin!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Komünistlerin enternasyonal birliğini, şimdi her zamankinden daha fazla geliştirelim!

Kahrolsun kriz içerisindeki kapitalizm/emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm ve Komünizm!

 

İmzalayanlar:

Maoist Komünist Parti İnşa Komitesi, Galiçya, İspanya

Komünist Çekirdek, Nepal

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist)

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist

Komünist İşçi Birliği (MLM) – Kolombiya

Kadehines Parti – Tunus

Maoist Komünist Parti – İtalya

Fas Marksist Leninist Proletarya Çizgisi (MMLPL)

Kanada Devrimci Komünist Parti

İşçilerin Sesi – Malezya

Maoist Devrimci Birlik – Sri Lanka

 

30.04.2020

Spanısh: https://www.tkpml.com/viva-el-primero-de-mayo-dia-internacional-de-lucha-del-proletariado-mundial-el-virus-mas-peligroso-es-el-sistema-imperialista-y-capitalista-avanzar-hacia-la-revolucion-p/

Englısh: https://www.tkpml.com/long-live-may-day-international-struggles-day-of-world-proletariat/

Arapça: https://www.tkpml.com/عاش-أول-أيار-ـ-ماي-يوم-الكفاح-الأممي-ل/