ORDU ÖRGÜTLENMESİ VE TEMEL PRENSİPLER

TİKKO’NUN NİTELİĞİ VE AMAÇLARI

1-TİKKO, TKP-ML’nin önderliğinde anti-faşist, anti-emperyalist, anti-feodal savaşçılardan oluşan politik askeri güçtür.

2-TİKKO, TKP-ML’nin önderliğini kayıtsız-koşulsuz kabul eder ve buna uygun hareket eder.

3-TİKKO, gerilla birlikleri oluşturarak gerilla birliklerinden, taburlara, alaylara, alaylardan düzenli ordulara doğru gelişerek Komprador Burjuvazi ve Büyük Toprak Ağalarının faşist devletini kırlardan şehirlere doğru gelişen uzun süreli halk savaşı stratejisi yoluyla parçalayarak, DHD’nin önündeki engelleri kaldırır. Demokratik Halk İktidarını ve Proletarya Diktatörlüğünü tüm iç ve dış saldırılara karşı korur ve savunur.

4-TİKKO politikanın silahlara kumanda etmesi ilkesine göre hareket eder.

5-TİKKO, salt askeri değil, politik askeri örgüt olma bilinciyle halka propaganda yapmayı, örgütlemeyi, kitleleri harekete geçirmeyi, silahlandırmayı, devrimci bir güç haline getirmeyi temel görevleri arasında sayar.

6-TİKKO, kendi içinde gönüllü birliği esas alan bir savaş örgütüdür. Demokratik-merkeziyetçilik esaslarına göre tüm üyeler için geçerli olan proletaryanın bilinçli disiplinini uygular.

7-TİKKO, savaşımında “kendi gücüne güven” ilkesinden hareket eder ve halka dayanmayı esas alır. TİKKO, toplumun sırtından geçinen, üretimden kopuk, salt tüketici asalak bir konuma düşmeyi titizlikle reddeder. Koşulları elverdiğinde üretimde bulunmayı temel prensibi olarak kabul eder.

8-TİKKO, saflarında örgütlediği bireyleri Komünist Partisi’nin ideolojik-siyasi hattı temelinde eğiterek onları dönüştürmeyi ve komünizm saflarına kazanmayı hedefler.

9-TİKKO, savaşta tekniğin değil insan faktörünün tayin edici olduğu ilkesini benimser.

TKP-ML TİKKO İLİŞKİSİ

1-TİKKO, TKP-ML MK’sı Askeri Komisyonu tarafından siyasi ve ideolojik olarak yönetilir ve yönlendirilir.

2-Ordu Genel Komutanlığı doğrudan Askeri Komisyon’a bağlıdır.

3- Genel Komutanlık altındaki ordu kademeleri Bölge Parti örgütleriyle ilişkilerini, ordu içindeki parti organları ve parti temsilcileri üzerinden sağlar.

4-TKP-ML, Siyasi Komiserleri aracılığıyla Ordu kademeleri içinde temsil edilir.

TİKKO’NUN ÖRGÜTLENME İLKELERİ

a-Ordunun tüm yönetici birim ve kademeleri üstten aşağı doğru atama usulü ile belirlenir. Örgütlenme üstten aşağı yapılır. Merkeziyetçilik ön plandadır.

b-Ordu için tek disiplin geçerlidir. Buna göre:

1-Birey Orduya, 2-Azınlık çoğunluğa, 3-Alt kademeler üst kademelere, 4-Tüm Ordu Genel Komutanlık’a, 5-Genel Komutanlık Parti’ye tabidir.

c-Demokratik merkeziyetçiliğin bu genel disiplin ilkeleri, TİKKO içerisinde Parti örgütlülüğü olduğundan ötürü, Parti-Ordu diyalektik bütünlüğü içinde ve Parti’nin önderlik işlevini sağlayan şu esaslarla birlikte ele alınır:

1-Ordu içindeki Partililer birliklere göre Parti organı şeklinde örgütlenir.

2-Ordu içindeki Partililerin hiyerarşik örgütlenişi Ordu örgütünün hiyerarşik örgütlülüğüne paralel olarak yükselir ve en üstte Askeri Komisyon’a bağlanır.

3-Ordu içindeki Partililerin ikili fonksiyonu olduğundan bunlar askeri fonksiyonları itibarı ile komutanların inisiyatifi altında iken, siyasi fonksiyonları itibarı ile Siyasi Komiserlerin inisiyatifi altındadırlar.

4-Parti organı eğer yoksa, Siyasi Komiser kendi birliğinde Parti politikasına ters düşen uygulamaları durdurma, erteleme ve bunlara uymayan komutanların yetkilerini askıya alma hakkına sahiptir. Aynı şeyleri Siyasi Komiserin yapması halinde Parti organı Siyasi Komiser karşısında aynı haklara sahiptir.

ASKERİ KOMİSYON’UN GÖREV VE YETKİ ALANLARI

Askeri Komisyon, TKP-ML’nin, TİKKO’ya ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak önderlik eden yetkili organıdır.

1- Askeri Komisyon, Siyasi Komiserleri aracılığıyla TİKKO içindeki Parti üyelerini organlarda  örgütler.

2- Askeri Komisyon, Ordu içerisindeki parti organları vasıtasıyla orduyu Parti programı doğrultusunda eğitir, yönetme ve yönlendirme görevini yerine getirir.

3- Askeri Komisyon, Ordu yönetici organı olan Genel Komutanlık’a, gelişen mücadele seyrine bağlı olarak MK kararları doğrultusunda perspektif sunar.

4- TİKKO Genel Komutanlık üyeleri, TKP-ML Askeri Komisyonu tarafından atanır.

5- AK, ordunun temin edemeyeceği teknik araç-gereç ve diğer lojistik ihtiyaçlarını sağlamayı örgütler.

6- AK, ordu adına yayın çıkarma, bildiri yayınlama, kamuoyuna açıklama yapma, diğer örgütlerle görüşme yapma yetkisine sahiptir.

TİKKO’DA YÖNETİCİ KOMUTANLIKLAR

a-TİKKO Genel Komutanlığı.

b-TİKKO Bölge Komutanlıkları.

Bu yönetici organ üyeleri askeri alanda yetkin olmakla birlikte parti üyesi olmaları zorunludur.

TİKKO GENEL KOMUTANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

1-Genel Komutanlık, Askeri Komisyon’un sunduğu perspektif doğrultusunda silahlı güçlerin genel hareket tarzı ve taktiklerini belirler.

2-Genel Komutanlık, çizdiği hareket tarzını ve belirlediği taktikleri kendi altındaki komutanlıklara talimatlarla bildirir.

3-Genel Komutanlık ordu örgütlenmesini yukarıdan aşağıya oluşturmakla yükümlüdür. Gerekli görülen özel görev hücrelerini oluşturur.

4-Ordunun teknik araç-gereç ve diğer lojistik ihtiyaçlarını düzenler.

5-Ordu güçlerinin askeri eğitimi amaçlı eğitim planı çıkarmakla yükümlüdürler.

TİKKO BÖLGE KOMUTANLIKLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

1-Bölge Komutanlığı Genel Komutanlığın aldığı kararları bölgesinde yaratıcı bir tarzda hayata geçirmekle yükümlüdür.

2-Bölge komutanlığı belirlenen hareket tarzı ve taktikleri kendi altındaki komutanlıklara uygulatmakla yükümlüdür.

3-Bölge Komutanlığı alt ordu birimlerini örgütlemekle yükümlüdür.

4-Bölge Komutanlığı bölge yapısına uygun genel askeri kuralların dışında, bölge özgünlüklerine uygun askeri kurallar belirler ve uygulatır.

TİKKO’DA ALT KOMUTANLIKLAR

1-Alt Bölge Komutanlığı

2-Mıntıka Komutanlığı

3-Birlik Komutanlığı

Bu organ üyelerinin Parti üyesi olmaları zorunlu değildir. Tüm organlar en az 3 kişiden oluşur

TİKKO’DA KOMUTAN TERFİLERİ

TİKKO komutanlarının terfilerini belirleyen en temel kriter siyasal-ideolojik-askeri gelişmeleri ve örgütün somut ihtiyaçlarıdır.

TİKKO’DA KOMUTA SİSTEMİ

TİKKO Halk Savaşı stratejisi uygularken:

1-Halk savaşı stratejisinin birinci aşamasında (stratejik savunma) ademi merkeziyetçi komuta sistemi esastır.

2-Halk savaşı stratejisinin ikinci ve üçüncü aşamasında (stratejik denge, stratejik saldırı) merkeziyetçi komuta sistemi esastır.

TİKKO’NUN MALİ KAYNAKLARI

1- TİKKO mali gereksinim bakımından esas olarak halka dayanıp güvenme ilkesini benimser. Düşman güçlerinin mali kaynaklarından çeşitli yollarla elde edilen gelir de TİKKO’nun mali kaynağını oluşturur.

2- TİKKO bütçesi Parti denetimi altındadır.

 

TİKKO YÖNETMELİĞİ

l.BÖLÜM

TİKKO’DA ÜYELİK

Milliyet, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin,

1-TİKKO yönetmeliğini kabul eden,

2-Devlete karşı savaşmak isteyen,

3-Yaşı ve sağlığı müsait olan

4-Ordu disiplinini tanıyıp, örgütün gizlilik kurallarına riayet eden herkes TİKKO’ya üye olabilir.

ll.BÖLÜM

TİKKO ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

1-Halka, Partiye ve Orduya karşı sorumlu olmak, kendini askeri ve siyasi konularda yetiştirmek,

2-Örgüt disiplinine uymak, emir ve talimatları yerine getirmek için bütün maddi ve manevi varlığıyla itirazsız çalışmak, uygulamada aktif rol almak.

3-Halkın, Partinin ve Ordunun değerlerini korumak, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak.

4- Devrimci ahlak kurallarına uygun olarak yaşamak.

5- Birliği ve bütünlüğü bozucu tüm davranışlara karşı amansız olmak.

6-Yoldaşlarına karşı dürüst ve samimi olmak, eleştiri-özeleştiri silahının yapıcı, geliştirici ve dönüştürücü gücünü kavramak, eleştiride yıkıcı değil yapıcı olmak.

lll.BÖLÜM

TİKKO ÜYELERİNİN HAKLARI

1-Her TİKKO üyesi TİKKO yönetmeliği karşısında eşit haklara sahiptir.

2-Her TİKKO üyesi bağlı bulunduğu birlikte, örgütün genel hattını ilgilendiren tüm konularda fikrini belirtebilir, öneri ve eleştirilerde bulunabilir.

3-Her TİKKO üyesi kendini komuta kademesine önerebilir.

4-Her TİKKO üyesi kendi biriminde çözemediği soruna ilişkin bir üst kademeye yazılı veya sözle bir şekilde başvurabilir.

5-Her TİKKO üyesi kendisine verilen disiplin cezalarını haksız buluyorsa bir üste itirazda bulunabilir.

6-Her TİKKO üyesi kendisi ile ilgili yargılama toplantılarına güvenliği tehlikeye düşüren bir durum yoksa katılabilir.

7- Her savaşçı birlik sorumlusundan eleştiri-özeleştiri toplantısı isteyebilir, sorumlular askeri durum uygunsa bu isteği yerine getirirler.

8-TİKKO üyeliğinden ayrılmak isteyen her savaşçı ve komutan ayrılma gerekçelerini bağlı bulunduğu komutanlığa önceden bildirmek ve alınacak kararı beklemek zorundadır.

lV. BÖLÜM

TİKKO’DA KOMUTANLIKLAR ARASI İLİŞKİ

1-Üstten gelen bütün emir ve talimatlar değiştirilmeksizin uygulanır.

2-TİKKO’da tüm komutanlıklar üstten alta doğru atamalarla oluşturulur.

3-Tüm komutanlıklar alt komutanlıkların oluşmasını üst komutanlığın onayına sunmak zorundadır.

4-Her komuta kademesinin komutanı bir üst kademenin üyesidir.

5-TİKKO’da her komuta kademesi kendi komutası altındaki komutanlıkların derecelendirmesini yapar. Bunu üste sunar.

V.BÖLÜM

TİKKO KOMUTANLIKLARINDA İŞLEYİŞ

1- Yönetici Komutanlıklar en az 6 ayda bir toplanır.

2- Komutanlık; Komutan, Siyasi Komiser ve Komutan yardımcılarından oluşur. Komuta kademesi ise; Komutan, Komiser ve Komutan yardımcısından oluşur. Komuta kademesi Komutanlığın almış olduğu kararlar ışığında iki toplantı arasında onun görevini yürütür.

3- Her komutan, üyesi olduğu komutanlığı toplantıya çağırma hakkına sahiptir.

4- Her organ toplantı raporlarını düzenli olarak alt ve üst organlarına iletmek zorundadır.

5- Normal toplantı süresinin dışında yapılan toplantı çağrılarında organ iradesini almanın koşulları yoksa komutan organ adına çağrıyı yapan üyeye yazılı olarak kabul ya da ret cevabını gerekçeleri ile birlikte verir.

6- Üst üste iki toplantıya zorunluluk dışında katılmayan komutan komutanlıktan men edilir.

7- Genel Hareket tarzı ve savaşa ilişkin kararlar Komutanlığın oy çokluğuyla alınır. Komutan kararı uygulamakla mükelleftir. Kararlar eylem sahasında planda esneklik ilkesi göz önüne alınarak uygulanır. Ancak organın toplanmasına objektif nedenlerden dolayı olanak bulunmadığı ani durumlarda birliğin sevk ve idaresinde Komutan tam yetkiye sahiptir.

8- Komutanlık organlarına organsal işlevini gördüren, söz konusu organın Komutanıdır.

9- Komutanlıklar iki ayda bir üst komutanlıklara rapor vermek zorundadırlar.

Vl. BÖLÜM

TİKKO’DA KOMUTAN-SİYASİ KOMİSER İLİŞKİSİ

1- Kararlar komuta kademesinin ortak iradesi ile alınır. Planlama ve uygulamada ortak karar çıkarılmasının yanında birinci derecede komutan yetkilidir.

2- Komutan, askeri yönüyle özgül ve ani durumlarda bağımsız tavır takınma yetkisine sahiptir.

3- Komutanlık halef komutanlar yetiştirmek, yetkinleştirmek, sorumluluğu altındaki güçlerin askeri eğitimini gerçekleştirmek, günlük yaşantısını ve hareket tarzını savaş kurallarına göre düzenlemekle yükümlüdür.

4- Siyasi Komiser, Ordu komuta kademeleri içindeki Parti temsilcisi ve siyasal yönlendiricidir. Esas olarak ordu birimlerinin Parti yönlendirmesi altında, Parti siyasi çizgisi ve taktikleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

5- Komutan ve Siyasi Komiser, birliklerin askeri talimi ve siyasi eğitimini yöneten bir birim oluşturmakla yükümlüdürler. İkisi de, askeri, siyasi, manevi, iktisadi ve her bakımdan birliklerinden sorumludurlar. Komutan ve siyasi komiser her ikisi birlik veya müfrezelerini savaşta yönetirler.

Vll. BÖLÜM

TİKKO’DA DİSİPLİN

1-Orduya kabul edilen herkes için askeri disiplin geçerlidir.

2-Orduda disiplin yukarıdan aşağıya doğru atanan komutanlık ve komutan tarafından uygulanır ve uygulatılır.

3-Her özgül durumda disiplin esnekliği veya katılığı komuta kademesinin inisiyatifi altındadır.

Vlll. BÖLÜM

TİKKO’DA YARGI SİSTEMİ-YARGILAMA GEREKÇELERİ VE CEZALANDIRMA

Yargılama gerekçeleri:

1-Ordunun birliğini bozanlar

2-Emir-komutaya riayet etmeyenler

3-Ordunun ve halkın malına zarar verenler

4-Orduyu tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunanlar

5-Ordunun olanaklarını kendi bireysel çıkarı için kullananlar

6-Yoldaşlara ve halka şiddet uygulayanlar

7-Ordunun genel sırlarını ve askeri bilgileri deşifre edenler

8-Kolektif yaşamı bozup huzursuzluk yaratanlar

9-Devrimci ahlak kurallarına aykırı davranış gösterenler

10-Orduyu halkın gözünde küçük düşürücü davranışta bulunanlar

11-Düşman karşısında bir devrimciye yakışır davranış göstermeyenler

12-Ordu mallarını düşmanın eline geçmesine sebebiyet verenler ve bu konuda ihmalkarlığı bulunanlar

13-Yoldaşlarının yaralanma ve ölümüne sebebiyet veren davranışlarda bulunanlar

14-Düşmandan askeri teçhizat alma koşulları olup da almayanlar

15-Düşmandan ele geçirilen malzemeleri zimmetine geçirenler

16-Çatışmada silahını bırakanlar

17-Çatışmada alma koşulları olduğu halde yaralı yoldaşını bırakanlar

18-Firar edenler,

19-Esirlere kötü muamelede bulunanlar

20-Düşman sızması olduğu tespit edilenler

Bu ve benzeri fiillerden ötürü sorumlu tutulup yargılanarak yukarıdaki suç kapsamına giren davranışlarda bulunanlara, objektif ve sübjektif koşullar göz önüne alınarak aşağıda cezalar uygulanır.

-İhtar

-Görevden alma

-Kolektif yaşamın bazı faktörlerinden men

-İhraç

-Ölüm

Parti üyeleri Parti organlarında, ordu üyeleri ordu organlarında yargılanır. Yargılama kişinin bağlı bulunduğu komutanlık kademesinde yapılır. Sanığın savunmasını almak zorunludur.

Yargılamada sanığı suça iten lehte ve aleyhte koşullar göz önünde bulundurulur.

Güvenliği tehlikeye düşüren durumlar dışında tutuklama yapılamaz.

İhraç ve ölüm gibi ağır cezalar, iki tane tam teşekküllü ve çoğunluğu aynı üyelerden oluşmayan parti organlarının onayıyla resmiyet kazanır. Bu tür cezalarda sanığın en üst organa kadar itirazda bulunma hakkı vardır. Üst organın onayının alınmadığı durumlarda sorumluluk karar veren  komuta kademesinindir.

Dayak, küfür ve hakareti bir cezai yöntem olarak kullanmak yasaktır.

Bölge Komutanlıkları, sorumlu oldukları bölgelerin niteliklerine uygun olarak gerilla birliklerinin hareket tarzını ve uyulacak kuralları belirler ve bunlar da TİKKO üyelerini uyması gereken kurallardır.

 

Komünist, sayı 46, Temmuz 2003

Englısh: https://www.tkpml.com/tikko-regulations/?swcfpc=1