Giriş

TKP-ML; çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının, Marksizm-Leninizm-Maoizm teorisini rehber edinmiş öncü ve önder siyasi partisi olarak, İbrahim Kaypakkaya tarafından 24 Nisan 1972’de kurulmuştur.

TKP-ML; 20. yy’ın başında Osmanlı topraklarında işçi sınıfının gelişimiyle birlikte, Balkanlar’da, İstanbul’da ve Anadolu’da ortaya çıkan komünist örgütlenmelerin ve yine 1917 Ekim Devrimi’yle birlikte, Rusya’da tutsak düşen Türkiyeli asker ve mültecilerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan komünist örgütlenmelerin temsilcisi delegelerin katılımıyla, 10-16 Eylül 1920’de Bakü’de gerçekleştirdikleri I. Kongre’yle kurulan TKP’nin devamı olarak kurulmuştur.

TKP-ML’nin Mustafa Suphi sonrası revizyonist bir nitelik alan T“K”P ile hiçbir ilgisi yoktur.

TKP-ML’nin ortaya çıkışındaki en temel etkenlerden biri, ülkemizde 1960’lar sonrası gelişen işçi sınıfı ve kitle hareketinin, Çin’de gerçekleştirilen Büyük Proleter Kültür Devrimi ve onun dünyayı sarsan etkileriyle buluşmasıdır. Mustafa Suphilerin Karadeniz’de Kemalistler tarafından katledilmesinden sonra, komünist hareketin içine girdiği 50 yıllık reformist revizyonist suskunluğun kırılması ve ülkemizde komünist hareketin yeniden ayağa doğrulmasında BPKD’nin belirleyici etkisi vardır.

TKP-ML; BPKD’nin ürünü bir parti olarak Türkiye ve Türkiye Kürdistanı coğrafyasında ezilen, sömürülen, soykırıma maruz bırakılan, katledilen Türk, Kürt Ermeni, Rum, Arap, Laz, Çerkez vd. ulus ve milliyetlerin başkaldırı ve örgütlenme birikiminin mirasçısı olarak ortaya çıkmıştır.

TKP-ML, 12 Mart askeri darbesi ve ardından gelen sıkıyönetim koşullarında, içinden çıktığı revizyonist TİİKP’le mücadele içinde, kendi örgütsel bağımsızlığını oluşturmuş; beş temel belge üzerinden ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri bir çizgi saptamış ve kuruluşunu açıklamıştır.

TKP-ML kuruluşundan bir yıl sonra 1973 ortalarında başta partinin kurucusu İbrahim Kaypakkaya‘nın Amed zindanında işkenceyle ve yine Meral Yakar, Ali Haydar Yıldız, Ahmet Muharrem Çiçek örneğinde olduğu gibi çatışmalarda ve işkencelerde katledilmesi ya da tutuklanması sonucunda birçok kadro ve savaşçısını yitirmiş ve parti merkezi yapısını kaybederek ağır bir yenilgi almıştır.

Bu ülkemizdeki komünist hareketin ikinci, TKP-ML’nin birinci yenilgisiydi.

Parti, bu yenilgiyle birlikte bölgesel döneme girmiştir. Bu süreç, 1977 ortalarında kurulan Örgütlenme Komitesi önderliğinde Şubat 1978 tarihinde Parti I. Konferansι’nın gerçekleştirilmesiyle son bulmuştur. 12 Eylül Askeri Faşist Cuntası koşullarında Ocak 1981’de II. Konferans’ını gerçekleştiren TKP-ML, 12 Eylül faşist cuntasının saldırıları karşısında ikinci ağır yenilgisini almıştır.

Ekim 1987 tarihinde yapılan Parti III. Konferansı bu sürece müdahale etmiştir. Parti, Ekim 1991 tarihinde IV. Konferans’ını yapmıştır.

TKP-ML Mayıs 1993 tarihinde Olağanüstü Parti Konferansı olarak adlandırılan V. Konferans gerçekleştirmiştir. Bu konferanstan sonra parti içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle II. Olağanüstü Parti Konferansı olarak da adlandırılan, VI. Konferansı Temmuz 1995 tarihinde yapmıştır.

TKP-ML Parti VII. Konferansı’nı 2002 yazında yapmış ve 2007’nin ocak ayında VIII. Konferans’ını gerçekleştirmiştir.