TMLGB PROGRAMI

 

TMLGB’NİN NİTELİĞİ VE AMAÇLARI

1- TMLGB; TKP/ML’nin siyasi-ideolojik önderliği altında, örgütsel özerkliği olan; Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden halk gençliğinin komünist gençlik örgütüdür.

2- TMLGB; işçi, köylü ve diğer halk gençliğinin öncü örgütüdür.

3- TMLGB; Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve yüce komünizm uğrunda sürdürdüğü mücadelede Marksizm Leninizm Maoizmi bütün eylemlerine yön veren teorik temel kabul eder. Halk gençliği içinde enternasyonal proletaryanın büyük önder ve öğretmenleri olan Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung’un öğretileri ışığında revizyonizme, reformizme ve her türden oportünizme karşı sarsılmaz bir mücadele yürüterek; Marksizm Leninizm Maoizmi savunur ve uygular.  TMLGB; Paris Komünü’nün, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin, Çin Demokratik Halk Devrimi’nin, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin deneylerine sahip çıktığını ilan eder.

4- TMLGB; Komünist Partisinin komünist gençlik örgütü olarak, ülkemizde Demokratik Halk Devrimi’ni asgari bir hedef olarak benimser; halk gençliğini bu doğrultuda harekete geçirip, kesintisiz olarak sosyalizme ve nihai hedef olarak da komünizme varmayı amaçlar. Bu doğrultuda, çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının öncü ve önder partisi TKP/ML’nin yanında aktif olarak saf tutar, onun çizgisinde yürür.

5- TMLGB; emperyalizmin dolaylı hakimiyeti altındaki yarı-sömürge yarı-feodal ülkemizde, emperyalizmin, feodalizmin ve komprador kapitalizmin tasfiye edilerek, üretici güçlerin halkın çıkarına hizmet eder bir şekilde gelişmesinde engel teşkil eden ve emperyalizme siyasi, askeri ve kültürel bağımlılığın temeli olan ekonomik bağımlılığa ve her türlü feodal, yarı-feodal sömürüye ve talana son vermeyi stratejik görevleri arasında görür.

6- TMLGB; her türden sınıflar üstü devlet anlayışını reddeder. Bu bağlamda; Komprador Burjuvazi ve Büyük Toprak Ağalarının siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel, ulusal baskı aracı olan burjuva-feodal devlet aygıtının parçalanarak Demokratik Halk İktidarının kurulmasını, oradan kesintisiz olarak proletarya diktatörlüğüne geçilmesini ve nihai olarak da sınıfların yok olması ile devletin ortadan kalkıp komünizme varılacağını savunur.

7- TMLGB; demokrasi sorununun ülkemizde devrim sorunu olarak kabul eder ve her türlü reformist barikata karşı “Yeni Demokrasi” şiarını benimser. Bu anlamda anti-faşist mücadelenin aynı zamanda siyasi iktidar mücadelesinden ayrılmayacağının bilinciyle bunu siyasi iktidar mücadelesine tabi kılar.

8- TMLGB; reformları yadsımaz. Reformları iktidar mücadelesine tabi kılarak demokratik hakların genişletilmesi ve gençlik kitlesini reformizmin batağına hapsetmeye çalışan tüm anti-MLM akımlara karşı mücadele eder.

9-TMLGB; başta işçi ve köylü gençlik olmak üzere tüm halk gençliği içinde faaliyet yürütür, öğrenci gençlik, bu kategori içinde ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle işçi ve öğrenci gençliği kazanmak için meslek örgütlerinde çalışmaya önem verir. Sendikalar, kooperatifler, yöre dernekleri, öğrenci dernekleri, kültür dernekleri, kısacası gençliğin olduğu her yer TMLGB’nin faaliyet yürüttüğü alanlar içerisine girer.

10-TMLGB; halk gençliğinin her türlü akademik-ekonomik-demokratik sorun ve taleplerine sahip çıkar. Çözüm için mücadele yürütür. İşçi gençliğin, ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi, sendikal vb. sorunları karşısında; köylü gençliğin feodal, yarı-feodal sömürü karşısında kooperatifleşme vb. talepleri için; öğrenci gençliğin özerk-demokratik üniversite, örgütlenme, siyasi katılım vb. taleplerinin savunulmasında ve diğer halk gençliğinin mesleki vb. talepleri uğrunda mücadelesine önderlik eder ve bu talepleri, TKP/ML’nin iktidarı alma mücadelesine tabi kılar.

11- TMLGB; gençliğin eğitim ve öğretime tabi tutulan bir kesim olması nedeniyle, toplumsal üst yapı kurumlarından olan okullara ve hakim sınıfların burjuva faşist-feodal-şoven eğitim anlayışının alternatifi olarak demokratik halkçı ve sosyalist bir eğitimi benimser. “Yeni Demokratik Halk Okulları”, “Yeni Demokratik Halk Eğitim Merkezleri”ni, “Sosyalist Okulları” ve “Sosyalist Eğitim Merkezleri”ni devrimci şiar olarak alır.

12- TMLGB; egemen sınıfların yoz-feodal-emperyalist kültür politikalarına karşı alternatif politika olarak, Yeni Demokratik Kültür ve Proleter Kültür politikasını benimser ve bunun için mücadele yürütür.

13- TMLGB; cins ayrımcılığına karşıdır. Kadınların kurtuluşunun sınıf mücadelesinden bağımsız olmayacağının bilinciyle cins ayrımcılığına karşı mücadeleyi destekler ve önderlik eder. Emekçi kadın hareketlerinin içinde yer alır, bu hareketleri Demokratik Halk Devrimine kanalize eder.

14- TMLGB; Demokratik Halk Devrimi süreci içinde, gençliği, komünist partisinin önderlik ettiği halk savaşı stratejisine uygun olarak örgütler ve mücadeleye sevk eder. TMLGB; bunu halk gençliğinin özgünlüklerine göre ele alır. TKP/ML’nin taktik politikalarını gençlik çalışmasında rehber edinir.

15- TMLGB; UKKTH’nı kayıtsız şartsız savunur. Ülkemizde Kürt ulusunun ve azınlık milliyetler üzerindeki egemen ulusun her türlü baskısına karşı mücadele eder. Kürt ulusu ve diğer azınlık milliyetler üzerindeki Türk egemen sınıfların tüm imtiyazlarının ve baskılarının kalkması ve tam hak eşitliği için propaganda yapar, mücadele eder. Başta egemen ulus şovenizmine karşı mücadeleyi kesintisiz olarak yürütür ve her türlü milliyetçiliğe karşı mücadele edip, gençliği enternasyonal bir ruhla eğitir.

16- TMLGB; dünya halklarının emperyalizme, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı verdiği mücadeleyi destekler, propagandasını yapar ve onunla dayanışma içerisine girer.

17- TMLGB; enternasyonal komünist gençliğinin Türkiye kolu olarak mücadele eder, komünist partisinin UKH içerisinde MLM temelinde birliği için yürüttüğü mücadelenin bir parçasıdır. Gençlik alanında bu birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çaba gösterir. Diğer ülkelerdeki komünist gençlik örgütleriyle ilişki içerisine girer.

18- TMLGB; gönüllü birliğe dayanan, kendi içinde Demokratik Merkeziyetçilik esaslarına göre işleyen ve tüm üyeleri için geçerli olan bilinçli bir disipline sahip komünist gençlik örgütüdür. Örgütsel birliğinin pekişmesi için iki çizgi mücadelesi anlayışına göre hareket eder. Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını gelişmesinin en gerekli şartlarından biri olarak görür. MLM ilkeleri temelinde irade ve eylem birliğinden doğan gücünü zayıflatan hizipçiliğe ve tasfiyeciliğe karşı mücadele yürütür.

Komünist, sayı 46, Temmuz 2003