FKP: Ka Joma’nın 84. doğum yıldönümünü devrimi ilerletmeye yönelik parlak umutlarla kutluyoruz

Ka Joma’nın 84. doğum yıldönümünü devrimi ilerletmeye yönelik parlak umutlarla kutluyoruz

Filipinler Komünist Partisi
08 Şubat 2023

Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı Profesör Jose Maria Sison’un 84. doğum yıldönümünü kutladığımız bugün, Ka Joma’nın çalışmalarının, ezilen ve sömürülen tüm halkların uluslararası anti-emperyalist direnişinin bir parçasını oluşturan Filipin halkının ulusal demokrasi ve sosyalizm için verdiği aralıksız mücadeledeki derin öneminin bilincindeyiz.
Onun devrimci yaşamını ve çalışmalarını kutlarken, Marksizm-Leninizm-Maoizm’in evrensel doğruluğuna ve Ka Joma tarafından uygulanıp öğretildiği ve Filipinler Komünist Partisi’nin ilke, politika ve programında somutlaştığı şekliyle Filipinler’in somut koşullarına uygulanmasına bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim. Ayrıca bu yıl Başkan Mao Zedong’un 130. doğum yıldönümünü ve gelecek yıl Ka Joma’nın 85. doğum yıldönümünü, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Ho ve Ka Joma’nın klasik yazılarını tüm enerjimizle inceleyelim. Ulusal demokratik devrimi tüm gücümüzle ileriye taşırken bunları rehber olarak kullanalım.
FKP’nin kurucu başkanı ve rehberi olarak Ka Joma, ülkedeki yarı sömürge ve yarı feodal koşulları keskin bir şekilde analiz etmiş ve kırlardan şehirleri kuşatma stratejisi doğrultusunda uzun süreli bir halk savaşı yürüterek demokratik bir halk devrimi gerçekleştirmenin gerekliliğine işaret etmiştir.
Yeni Halk Ordusu ve Ulusal Demokratik Cephe’yi sırasıyla kılıç ve kalkan olarak kullanan Parti, elli yılı aşkın bir süre boyunca sayısız devrimci başarı elde etmiştir. Direnişin sürdürülmesi ve devrimci gücün inşasında kazanılan zaferler, Ka Joma’nın öğretilerinin doğruluğunun ve kalıcı geçerliliğinin ve Parti kadrolarının Filipin devriminin görevlerini ileriye taşıma konusundaki yorulmak bilmez kararlılığının kanıtıdır.
Ka Joma’nın sınırsız devrimci iyimserliğinden ilham alan Parti ve tüm yurtsever ve demokratik güçler, ne kadar fedakarlık gerektirirse gerektirsin ve ne kadar uzun sürerse sürsün, ulusal demokratik devrimi nihai zafere ulaştırmaya kararlıdır. Filipin halkının emperyalizmden, feodalizmden ve bürokrat kapitalizminden kurtuluşu devrimin kazanılmasına bağlıdır.
Ka Joma’nın 16 Aralık 2022’de aramızdan ayrılması Parti için derin bir kayıp olmuştur. Yine de onun devrimci ruhu ve miras bıraktığı Marksist-Leninist-Maoist yazılar hazinesi Partiyi birleştirmeye ve ona güç aşılamaya devam etmektedir. Ölümü, Parti kadroları ve aktivistleri arasında, devrimci teori ve tarih bilgilerini arttırmak ve şehirlerde ve kırlarda devrimci silahlı mücadele ve kitle hareketi alanındaki devrimci pratiklerini özetlemek ve yönlendirmek amacıyla öğretilerini incelemek için devrimci bir eğitim hareketine ilham verdi.
Bu çalışma hareketi, Ka Joma tarafından birinci ve ikinci büyük düzeltme hareketlerinde ortaya konan Parti’nin temel ilkelerinin gözden geçirilmesiyle karakterize edilmektedir. Parti kadroları ayrıca halkın yarı sömürge ve yarı feodal koşullarına ilişkin kavrayışlarını zenginleştirmek ve derinleştirmek için daha fazla araştırma ve sosyal inceleme yürütmektedir.
Bu inceleme hareketi sayesinde, Partinin önde gelen komiteleri, devrimci hareketin büyümesini engelleyen ve bazı kısımlarda onu zayıflatan öznelcilik hatalarını tespit etmek, kökünü kazımak, reddetmek ve düzeltmek için özeleştiri çabalarında inisiyatif almışlardır. Devrimci enerji ve coşku düzeyi ve bununla birlikte Filipin halkının devrimi ileriye taşıma kararlılığı istikrarlı bir şekilde yükselmektedir.
Silahlı mücadele alanında, Yeni Halk Ordusu’ndaki Parti kadroları, kitle tabanını tutarlı bir şekilde genişletmek ve derinleştirmek ve yaygın yıpratıcı taktik taarruzlarla birlikte imha edici taktik taarruzlar düzenlemede inisiyatif almak amacıyla kendi kendini daraltma sorununu aşmak için çaba sarf etmektedir. Hem kentlerde hem de kırda kitle hareketi alanında devrimci güçler, halkın örgütlü gücünü genişletmek, demokratik mücadelelerine önderlik etmek, emperyalist neoliberal politikalara ve askeri müdahaleye karşı mücadelelerini yükseltmek ve silahlı mücadeleyle bağlantı kurmak ve desteği genişletmek için reformizm, legalizm ve muhafazakarlık sorunlarının üstesinden gelmektedir.
Ka Joma’nın öğretilerine ilişkin güçlü bir çalışma hareketi Filipinli gençler ve öğrenciler arasında kök salacak, Partiye önderlik edecek ve devrimi geleceğe taşıyacak yeni bir devrimci ve komünist kuşağın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Marksizm-Leninizm-Maoizm’i ve devrimci kolektivizm ve halka özverili hizmet kültürünü özellikle genç entelektüeller arasında yaygınlaştırma kampanyası, emperyalizm ve egemen sınıflar tarafından medya ve sosyal medyada teşvik edilen toplumsal ilgisizlik, bireycilik, benmerkezcilik, hedonizm ve diğer çürümüş anti-sosyal özelliklere doğrudan meydan okumaktadır.
Ka Joma’nın yaşamı boyunca gerici egemen sınıflar onu bastırmak ve susturmak için ellerinden geleni yaptılar. Ölümüyle birlikte gericiler artık sonsuza kadar onun kızıl hayaletinin peşini bırakmayacaklar. Ulusal demokratik devrimden ölesiye korkan, emperyalistlerin, büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak ağalarının çıkarlarını temsil eden Filipin gerici hükümeti, Filipin halkının ve devriminin ileri yürüyüşünü durdurmak için nafile bir çaba içinde acımasız devlet terörizmine ve faşist baskıya başvurmaya devam ediyor. Tüm köyleri askeri yönetim altına almaya, havadan yarım tonluk bombalar atmaya, yargısız infazlara, işkenceye, hamile kadınları ve çocukları kaçırmaya, sahte teslimiyetlere ve durmaksızın yalanlar uydurmaya başvurdular. Devrimci hareketi yenilgiye uğrattıklarını tekrar tekrar ilan etmeleri, Parti, YHO ve UDC güç kazandıkça ve devrimi daha yükseklere taşıdıkça yüzlerinde patlamaya hazırlanıyor.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nin (FSK) yürüttüğü karşı devrimci saldırganlık ise sadece egemen sistemin çürümüşlüğünü daha da açığa çıkarmayı başarıyor. Faşist şiddet geniş halk kitlelerini karşı koymaya teşvik ediyor. Onlara adalet ve özgürlük özlemlerine ulaşmak için devrimci kitle hareketi ve silahlı mücadeleden başka bir yol olmadığını gösteriyor.
Küresel kapitalist sistemin aşırı üretim krizinin ağırlaştığı bir ortamda, önde gelen emperyalist güçler savaşlara başvurmakta ve tüm dünyayı yaygın bir ölüm ve yıkımın eşiğine doğru itmektedir. Küresel kapitalist sistemin yarattığı büyük kargaşa ve türbülans koşulları, proletaryayı ayağa kalkmaya ve ezilen ve sömürülen sınıflara devrim için önderlik etmeye zorlamaktadır.
Marksizm-Leninizm-Maoizm ve Ka Joma’nın öğretilerinin rehberliğinde Filipinler Komünist Partisi, Filipin halkına ulusal demokratik devrim yolunda önderlik etmekte sebat etmeye yemin eder. Parti, dünya çapında yükselen anti-emperyalist ve antifaşist mücadelelerle birlikte, dünya çapında sosyalist ve yeni demokratik devrimlerin yeniden canlanmasına katkıda bulunmaya ve proletaryanın dünya tarihinde yeni bir dönem açılmasına yardımcı olmaya kararlıdır.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/celebrate-ka-jomas-84th-birth-anniversary-amid-bright-prospects-of-advancing-the-revolution/