Nepal Devrimci Komünist Partisi: Parti Birliği Manifestosu

 Parti Birliği Manifestosu

Bugün burada tarihi bir günde, 1 Mayıs’ta, iyi bir haberle bulunuyoruz. İyi haber, Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist) ile Nepal Komünist Partisi (Bahumat) arasında yapılan görüşmeler ve toplantılar ile Parti Birliği Koordinasyon Komitesi’ndeki tartışmalarla gerçekleşen dönüşüm sonucunda Nepal Devrimci Komünist Partisi’nin kurulmuş olmasıdır. Bu 134. 1 Mayıs, bugün Nepal’de özel bir önem taşımaktadır. İşçilerin ve ezilen sınıfların kurtuluşu, öncüsü Marksizm-Leninizm-Maoizm’in yüksek bilinciyle donanmış insanlardan oluşan bir komünist parti olmaksızın mümkün değildir. Dahası, bu anlayışla özümsenmiş birleşik bir komünist parti olmadan hiçbir hareket ya da devrim başarılamaz. Birlik-mücadele-bölünmesinden ciddi şekilde etkilenmiş olsa da, Nepal Komünist Hareketinde Birlik-mücadele-dönüşümünün birkaç örneği vardır. Bu büyük buluşma vesilesiyle, partide birlik-mücadele-dönüşüm sürecini hakim kılmaya söz veriyoruz.

MLM’nin özgünlüğünü savunarak, onu yer, zaman ve durumla uyumlu bir şekilde geliştirmek zorundayız. Bu bağlamda Lenin’in ulaştığı sentezi kavramalıyız: “Marksizm cansız bir dogma, tamamlanmış, hazır, değişmez bir doktrin değil, toplumsal yaşam koşullarındaki şaşırtıcı derecede ani değişimi yansıtmak zorunda olan canlı bir eylem kılavuzudur.” Bu birliğimiz Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkesine dayanmaktadır. Parti birliği ve parti inşası konusunda Lenin bize şu talimatı verdi: “Eğer birleşmek zorundaysanız, diye yazdı Marx parti liderlerine, o zaman hareketin pratik amaçlarını tatmin edecek anlaşmalar yapın, ama ilkeler üzerinde pazarlık yapılmasına izin vermeyin, teorik “tavizler” vermeyin. Bu Marx’ın fikriydi.”

Lenin’in ulaştığı senteze sadık kalarak devrimi gerçekleştirme hedefine tamamen katılıyoruz ve Marksizm-Leninizm-Maoizm gibi ilke sorunlarında herhangi bir taviz vermemeye ve ‘indirim’ yapmamaya kararlıyız, Devrimci çizgi – yeni demokrasinin genel programı ve bilimsel sosyalizm ve komünizmin temel programı – devrimde güç kullanımı, proleter enternasyonalizmi, demokratik merkeziyetçiliğin örgütsel teorisi, Nepal Federal Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, proletarya diktatörlüğü altında büyük proleter kültür devrimi ve parlamenter sisteme son verilmesi. Bu partinin birliğinin, bu temel sorunlar üzerinde oybirliği sağladıktan sonra elde edildiğini ilan ediyoruz.

MLM’nin özgünlüğünü koruyarak, onu yere, zamana ve duruma göre geliştirmek zorundayız. Bu bağlamda Lenin’in “Marksizm cansız bir dogma, tamamlanmış, hazır, değişmez bir doktrin değil, toplumsal yaşam koşullarındaki şaşırtıcı derecede ani değişimi yansıtmak zorunda olan canlı bir eylem kılavuzudur” sentezini de kavramalıyız.

Lenin’in bu tespitinden hareketle, günümüzün çelişkilerini çözmek için Marksizmi geliştirmemiz gerektiğini duyurmak istiyoruz. Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak toplumsal yaşam koşullarında ani değişiklikler olmuştur. MLM ancak bu değişimleri düşünerek gelişebilir. Bu bağlamda, yaratıcı Marksizmin savunucusu ve Marksizmin özgünlüğünün savunucusu Mao’nun sentezlediği gibi, “Lenin’i incelemeli ve kızıl bayrağı çekmede cesur olmalıyız, ne kadar kızıl olursa o kadar iyi. Yeni bir şeyi savunurken ve farklı bir şey kurarken cesur olmalıyız. Yeni bir şeyi savunmanın ve farklı bir şey kurmanın iki türü vardır: Kızıl bayrağı çekmek doğrudur; beyaz bayrağı çekmek ise yanlıştır.”

Çin’deki mekan, zaman ve durum Rusya’dakinden farklı olmasına rağmen, Mao yeni şeyler savunarak ve farklı şeyler kurarak devrimi başardı. Nepal Devrimci Komünist Partisi, MLM’yi Nepal’in durumuna göre uygulamaya ve bu özel durumdan gelişmesine öncülük etmeye kararlıdır. Sosyo-ekonomik durumun yarı-sömürge, yarı-feodal ve esas olarak yeni-sömürge olduğu, feodalizmin, bürokratik ve komprador kapitalizmin kalıntılarının ve esas olarak komprador kapitalizmin baş düşman olduğu ve ulusal burjuvazi de dahil olmak üzere işçilerin, köylülerin, askerlerin ve küçük burjuvazinin dost güçler olduğu bir ülkede, bir kutupta bürokratik ve komprador kapitalist devlet iktidarı ile diğer kutupta tüm ezilen halk arasındaki çelişki temel çelişkidir. Partimiz bu çelişkinin çözümünün yeni bir demokratik devrimle ulaşılabilecek bilimsel sosyalist bir sistem olduğu gerçeğine bağlıdır.

Ülkede ulusal bağımsızlık, demokrasi ve halkın geçim sorunları ağırlaşmıştır. MCC ve SPP gibi anlaşmalarla ulusal egemenliğe yönelik tehdit korkunç bir hal almıştır. Siyasi liderlerin ve işçilerin düzmece davalarla tutuklanması ve hapse atılmasıyla demokrasi sorunu had safhaya ulaşmıştır. Mikrofinansın aşırı tefeciliği, aşırı faiz ve bankaların koruması altındaki sözde kooperatif örgütlenmeleri nedeniyle insanların geçim sorunları tavan yapmıştır. Devlet gücü, hükümet ve ilgili kurumlar bu sorunları çözmek yerine kışkırtıcıları baskı altına almaya çalışmaktadır. Partimiz, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve halkın geçim sorunlarının nihai çözümü için mücadeleye öncülük etmeye kararlıdır.
Bu vesileyle, çeşitli parlamenter revizyonist partilerin, dağınık grupların ve şahsiyetlerin kafası karışık devrimcilerini saflaşmaya ve bu tarihi birlik sürecine katılmaya çağırıyoruz. Bu birliğimizle Nepal devriminin güçlü bir karargahı kurulacak ve devrim başarılacaktır.

Tarih 1 Mayıs 2023

Kiran.

Başkan

Merkez Komite

Nepal Devrimci Komünist Partisi