Filipinler Komünist Partisi’nin 1 Mayıs 2021 Açıklaması: İşçi Hareketini Güçlendirin Demokrasi ve Özgürlük Mücadelelerini Yönetin!

İşçi Hareketini Güçlendirin, Demokrasi ve Özgürlük Mücadelelerini Yönetin!

Filipin proleter sınıfının partisi olan Filipinler Komünist Partisi, 1 Mayıs’ta dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfını ve Filipinli işçileri sımsıkı selamlıyor. Bugün, dünya çapında tekelci kapitalist krizinin işçi ve emekçi kitlelerin üzerinde baskı ve sömürüsünü yoğunlaştırdığı bir ortamda Uluslararası İşçi Gününü kutluyoruz. Emperyalizmi yıkma mücadelesini yükseltme ve yeni bir toplum oluşturmak için sosyalist devrimi ilerletme kararlılığımızı güçlendirelim.

150 yıl önceki Paris Komünü’nün, dünya tarihinde işçi sınıfının burjuvazinin gerici devletini alaşağı etme, işçi sınıfı siyasal iktidarını ve demokratik öz yönetimini kurma konusundaki ilk zaferinden ilham alalım. Komünün sosyalist devrimi yürütme ve yeni bir toplum kurma konusundaki dersleri, Filipin işçi sınıfı için bir işaret olmaya devam ediyor.

Mevcut durum, Filipin işçi sınıfının, halk demokrasi ve ulusal özgürlük mücadelesini güçlü bir şekilde ilerletmesini gerektiriyor. İktidarın yoğun sosyo-ekonomik zorlukları ve siyasi krizi nedeniyle, yarı-sömürge ve yarı-feodal sisteminin çürümüş özü daha da açığa çıkıyor ve halkın zorluklara ve baskılara bir son vermek için devrimci değişiklik yapmasının gerekliliğinin altını çiziyor.

Covid-19 salgını, Duterte rejiminin halk sağlığı krizine verdiği başarısız tepki nedeniyle gittikçe daha fazla Filipinlinin enfekte olmasına ve uygun tıbbi müdahaleden mahrum bırakıldıkça öfkelenmesine neden oluyor. Duterte rejimi halkın refahını ihmal etti, ücretsiz kitlesel test ve tedavi, etkili temas takibi, kamu hastaneleri ve laboratuvarlarının güçlendirilmesi, pandemiyle mücadele için araştırma ve diğer temel önlemler için fon sağlamadı. İşçiler fabrikalarda ve yeterince güvenli olmayan iş yerlerinde sıkışık topluluklar içinde pandemiye karşı en savunmasız olanlar arasındadır.

Salgın büyük hasara neden olurken ve insanlar hiçbir şey yapmadan beklerken, Duterte kendi ailesini ve yandaşlarını kamu fonlarıyla doyurdu. Ordu ve polisin, generallerin ve üst düzey subayların sadakatini satın almak için bütçeyi artırdı ve yaygın kriz ve yoksullaşma ortasında seslerini yükselten insanlara karşı amansız baskı ve baskı kampanyasında AFP ve PNP’yi kullandı.

İnsanları saran ekonomik kriz emsalsizdir. Neredeyse 11 milyon kişi işini kaybetti. İşçilerin ücretleri son derece düşük. Devlet yardımı, özellikle artan eşya fiyatları karşısında yavaş ve yetersizdir. Duterte rejimi insanların dilenmesine, aç kalmasına ve yiyecek yardımı için uzun kuyruklarda sıraya girmesine neden oluyor. Ekonomik krize, ücretleri artırmayı reddeden, borçlanmaya bel bağlayan, yolsuzluğu teşvik eden ve polis ve ordu fonlarını israf eden ABD-Duterte rejimi neden oldu. Salgının ortasında, büyük şirketler üzerindeki vergi indirimlerini destekleyen CREATE yasasını onayladı, yerel tarımı daha da tehlikeye atan domuz eti ithalatını daha da serbestleştirdi ve ülkenin maden kaynaklarının Çin ve diğer yabancı şirketler tarafından amansızca yağmalanmasının önünü açacak olan EO 130’u çıkardı.

Kriz işçilere karşı daha ağır darbeler vuruyor. Baskı ve sömürü, pandeminin ortasında işyerlerinde daha düşük ücretler, sözleşme yoksunluğu ve koruma eksikliği şeklinde yoğunlaşmaktadır. İşçileri parçalama girişimleri, bölgelerde sendikaların örgütlenmesinin gözetlenmesi, liderlerinin öldürülmesi ve üyelerine yönelik tehditler de dahil olmak üzere örgütlü emeğe yönelik saldırılar da artmaktadır.

Bunlar, devlet silahlı kuvvetlerinin “karşı ayaklanma” kisvesi altında halkın demokratik örgütlerine yönelik amansız saldırılarının bir parçasıdır. Duterte resmi görev süresinin sonuna yaklaşırken, cinayetler, yasadışı tutuklamalar ve komünist fişleme vakaları artıyor. Terörle Mücadele Yasasını kullanan rejim, faşist hükümdarlığına muhalefet eden herkesi susturma, siyasi hanedanlığını sürdürerek faşist bir diktatörlüğü dayatma ve 2022 seçimlerini manipüle etmenin yolunu açmayı hedefliyor.

Duterte, ulusal ihanetinden, Çin’e olan köleliğinden dolayı Filipin egemenliğinin hızla erozyona uğramasından ve Filipin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin kapladığı geniş denizlerin yağmalanmasına izin vermesinden ötürü halkın intikamından ölümcül bir şekilde korkuyor. Duterte Filipinler’in Birleşmiş Milletler Deniz Kanunları Sözleşmesi (UNCLOS) uyarınca haklarını tanıyan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını buruşturdu ve bir kenara bıraktı. Duterte, Çin’in vaat ettiği krediler karşılığında ve Çin uyuşturucu sendikalarıyla olan bağlarından yararlanarak, Filipinli balıkçılar ve halka rağmen Çin’in Filipin deniz kaynaklarını yağmalamasına izin verdi.

Filipinli işçi sınıfı, halkın demokratik mücadelesinin ön saflarında yer almalı ve ABD-Duterte faşist rejiminin zalim hükümdarlığını sona erdirmek için kitle hareketinin en sağlam çekirdeği olarak hizmet etmelidir.

İşçi sendikaları ve derneklerini inşa etmeye, genişletmeye, güçlendirmeye ve militan işçi hareketini ilerletmeye devam etmelidir. İşçiler, faşist polisin ve ordunun saldırısına karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek ve işçilerin ödenmemiş ücret artışı ve iş güvenliği taleplerini etkili bir şekilde yükseltmek için sendikalarını güçlendirmelidir. Pezonun değerinin hızla düşmesi ve emtia fiyatlarının artması karşısında 100 Pezo ücret artışı talebinde bulunmak acildir. İşçi mücadelelerinin alevlerinin ülke çapındaki fabrikaları ve tüm yerleşim bölgelerini sarmasını sağlamak gerekir.

Aynı zamanda, Filipinli işçiler hem şehirlerde hem de kırsal kesimde demokratik kesimlerle birliklerini sürekli olarak güçlendirmelidir. Filipinli kitlelerin demokratik talep ve mücadelelerini desteklemeleri gerekiyor. Sağlık çalışanlarının maaş artışları, sigorta maaşları ve sağlık hizmetleri için daha fazla desteklenmeleri gerekir. Ayrıca köylülerin toprak talebine, daha düşük kira, tefeciliği ve kırsal kesimdeki diğer sömürü türlerini ortadan kaldırmaya yönelik mücadelelerini güçlendirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, çocukların ve gençlerin okulları güvenli bir şekilde yeniden açma, öğretmen maaşlarını artırma ve eğitime ek devlet sübvansiyonu talepleri. İşçi hareketi, hükümetin bitmeyen dış borçlanmasına da şiddetle karşı çıkmalı, ordu ve polisi doyurmak için devasa bütçe tahsisine karşı çıkmalıdır.

İşçilerin kararlılığı, Filipin halkının ulusal ve demokratik özlemleri için savaşmak amacıyla sınıfın ve halkın politik bilinçlerini yükselterek güçlendirilmelidir. Vatanseverliği canlandırmak için yaygın bir kültürel ve eğitimsel bir hareket yapılmalıdır. Filipin tarihini ve Filipin halkının emperyalizmin pençelerinden ve kukla devletteki uşaklarından ulusal kurtuluş için devam eden mücadelesini inceleyin. Filipin toplumunun durumu ve Ulusal Demokratik Devrime duyulan ihtiyaç hakkında yaygın eğitim verin.

Filipinler Komünist Partisi’nin işçiler arasındaki köklerini daha da derinleştirin. İşçilerin sınıf mücadelesinin ön saflarında ve omurgasında proleter kadrolar olarak hizmet etmeleri için örgütlenmesine devam edin. İşçiler; eylemciler ve kadrolar, kızıl savaşçı ve komutanlar olarak Yeni Halk Ordusu’na kararlı bir şekilde alınmalıdır.

Filipinli işçiler tarafından sürdürülen demokratik ve anti-emperyalist mücadele yükselen küresel anti-emperyalist ve demokratik hareketin bir parçasıdır. Bu hareketler çürüyen küresel kapitalist sistemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan keskin ekonomik krizi, faşizmi, ırkçılığı ve diğer baskı biçimlerini, işçilere ve ezilen kitlelere yönelik saldırıları göstermektedir. Dünya çapında, komünist partileri güçlendirmek ve yaygın mücadelelere öncülük etmek ve küresel sosyalist devrimi yeni bir dirilişin arifesine getirmek için koşullar olgunlaşmıştır.

Yaşasın işçi sınıfı ve ezilen dünya kitleleri!

Yaşasın Filipinli işçi sınıfı!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Ulusal Demokratik devrimi ilerletin!

Englısh: https://www.tkpml.com/cpp-on-may-1st-2021-strengthen-the-workers-movement-and-lead-the-struggles-for-democracy-and-freedom/