HBDH-Mardin-Yalim-Mahallesi-Trafo-Sabotaj-Eylemi

HBDH-Mardin-Yalim-Mahallesi-Trafo-Sabotaj-Eylemi