Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist) 1 Mayıs Açıklaması

Basın açıklaması

1 Mayıs 2021, tüm işçi sınıfının, halkın, özellikle de uluslararası proletaryanın tarihi bayramıdır. Bu yılki 1 Mayıs, dünya proletaryası birliklerinden birinin iktidarını, tarihteki ilk proleter devlet olan Fransa’da kurduğu 150 yıllık Paris Komünü’nün yıldönümüne denk geldi. Partimiz, 132. 1 Mayıs gününün özel vesilesiyle, dünya üzerinde emperyalist baskıya karşı savaşan tüm işçi sınıfına yürekten iyi dilekler ve devrimci selamlar iletiyor ve geniş ezilen kitlelerin kurtuluşu için hayatlarını feda eden savaşçılara saygılarını sunuyor.

Emperyalizm şu anda tüm dünyada ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Kapitalist soyguncular, bu krizin yükünü emekçi kitlelerin omzuna taşımak için farklı sömürü ve baskı biçimlerini kullanıyorlar. Çöküşe yaklaşan dünya ekonomisi, Covid-19’un patlak vermesinin ardından şimdi ciddi bir krize girdi. Örgütlü ve örgütlenmemiş sektörlerde çalışan on milyonlarca işçi, soluk soluğa sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırken, çok uluslu bir avuç şirket, Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere tekel işinden maksimum kar elde etti. Sonuç olarak, toplumun en yüksek ve en alt tabakaları arasındaki ekonomik uçurum giderek daha da genişliyor. Dünyada ve ileri emperyalist ülkelerde emek ve sermaye arasındaki çelişkiyi daha da keskinleştirdi.

Emperyalizm, kapitalizmin döngüsel krizinin neden olduğu ekonomik kaybı telafi etmek için azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir yeni-sömürge sömürü yöntemi izledi. Neoliberal küreselleşme ve özelleştirmenin bir sonucu olarak, ezilen ülkeler, çok uluslu şirketlerin yerleştirdiği ağda sıkışıp kaldılar.

Çok uluslu şirketleri, ülkelerinden ucuz kaynakları ve emeği dizginlemeden yağmalamaya davet eden emperyalizmin piyonları olan yerli egemen sınıf, geniş kitleleri anlatılamayacak sefalet ve aşırı yoksulluğa itiyor. Bu, günümüzde dünyanın temel çelişkisi olan emperyalizm ile ezilen uluslar ve halklar arasındaki çelişkinin daha da yoğunlaşmasına yol açmıştır.

Öte yandan, emperyalist süper güçler, sömürü alanlarını benzeri görülmemiş bir şekilde genişleterek daha fazla aşırı kâr elde etmek için rekabet ediyorlar. Güney Çin Denizi, Tayvan ve Orta Doğu gibi bölgelerde ABD ile Çin arasındaki çelişki yoğunlaşıyor. Ve dünya Çin-Rusya kutbu ile ABD kutbu arasında kutuplaşıyor. Emperyalist düşünce kuruluşları bile Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının tam teşekküllü bir savaşa dönüşme olasılığından bahsetmeye başladılar. Savaş dünyanın herhangi bir yerinde patlak verirse, bunun 3. Dünya Savaşı’nı oluşturma tehlikesi artmıştır.

Nitekim, Covid-19’un patlak vermesinden sonra dünyanın tüm temel çelişkileri patlamaya hazır hale geldi. Emperyalizm, salgın kontrol altına alındıktan sonra bile devam eden ekonomik ve siyasi krizi çözemeyecektir. Aksine, daha da yoğunlaşacaktır. Bu sadece ezilen ülkeler için değil, ileri emperyalist ülkeler için de geçerlidir. Önümüzdeki günler, tüm dünyada direniş mücadeleleri ve isyan günleri olacak. Proleter devrimini ilerletmek çok elverişli bir durumdur.

Nepal’deki siyasi ve ekonomik kriz derinleşiyor. Nepal’de sadece parlamenter sistem, onu savunan gerici devlet iktidarı ve sözde demokratik partiler başarısız olmadı, aynı zamanda komünist künyeli revizyonist partiler de başarısız oldu. Neredeyse üçte iki çoğunluktan oluşan sözde komünist hükümet ve ona liderlik eden parti, iktidar ve ayrıcalıkların aslan payı için iç çekişme nedeniyle çöktü.

Emperyalizmin neoliberal politikasına dayanan “Mutlu Nepalli ve Müreffeh Nepal” sloganının halk karşıtı içeriği ortaya çıktı. İnsanlar bu siyasi sisteme alternatif hakkında konuşmaya başladılar. Yeni demokratik devrim Nepal’de nesnel bir ihtiyaç haline geldi.

Şimdi dünya küreselleşti ve egemen sınıflar, sınıf çıkarlarını korumak için eskisinden daha güçlü bir şekilde birleşti. Onlar, ortaya çıktıkları her yerde devrimci sınıf mücadelesini filizlendirerek ganimet ve talan cennetlerini korumayı başardılar. Enternasyonalist proletarya, tüm dünya da şimdi zayıf ve örgütsüz bir durumdadır. Devrimci komünistlere, yukarıda bahsedilen dünya durumuyla başa çıkmak ve Marksizm-Leninizm-Maoizm tarafından yönlendirilen devrimci sınıf mücadelelerini ilerletmek için bilinçli ve planlı bir şekilde ilerlemekten başka seçenek kalmadı. Bu durumu değiştirmenin tek yolu, emperyalist yağmacıların ve onların piyonlarının uyguladığı sömürü ve baskıya karşı kendi ülkesinde örgütlenmek ve savaşmaktır. Kendini emperyalist baskıdan kurtarmanın başka yolu yok.

Emperyalizmi yenmenin tek yolu sosyalizmin küresel zaferidir. Mevcut küreselleşmiş emperyalizm çağında, uluslararası görevin önemi, yalnızca sosyalizmin dünya çapındaki zaferi için değil, aynı zamanda proleter devriminin tek ülkede zaferi için de çok artmıştır. Bunun için, gerçek komünistlerin uluslararası alanda yakında yerine getirmesi gereken iki hayati görev var. Onlardan biri, MLM’nin ideolojik rehberliği altında komünist partilerin uluslararası bir örgütünün kurulması ve ikincisi, anti-emperyalist birleşik bir cephenin örgütlenmesi.

  1. 1 Mayıs’ın tarihi bağlamında ve 150 yıllık Paris Komünü yıldönümünde, partimiz, dünyanın tüm Marksist-Leninist-Maoist partilerine, daha sonra yukarıda bahsedilen görevleri bir an önce gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleri için yürekten bir çağrı yapar.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Paris Komünü!

Yaşasın Proleter Enternasyonalizm!

Yaşasın Dünya Sosyalist Devrimi!

Kahrolsun Revizyonizmin Tüm Tonları!

Kahrolsun Emperyalizm ve Yayılmacılığı!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

30 Nisan 2021

NKP (Devrimci Maoist)

Genel Sekreteri

Kiran

Englısh: https://www.tkpml.com/cpn-revolutionary-maoist-may-1-press-statement/