Peru Komünist Partisi Merkez Komitesi: Devrim yapmak dünya halklarının görevidir

 Devrim yapmak dünya halklarının görevidir

Peru Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünde, öğretmenimiz ve rehberimiz, büyük Marksist-Leninist-Maoist, Peru tarihinin en büyük devrimcisi Başkan Gonzalo’nun parlak örneğine sadık kalarak yenilenmiş bir proleter iyimserlikle kendimizi yeniden teyit ediyoruz.

Ölümsüzlüğe intikalinden bir yıl sonra, Partimiz, Gonzalo’nun düşünceleriyle donanmış olarak, bir kez daha proleter devrimi savunmaya ve dünya gericiliğinin ve onun ülkemizdeki uşaklarının aşağılık anti-komünist kampanyasına karşı mücadele etmeye devam ediyor.

I.Kapitalist sistemin mevcut krizi, Marks’ın öngördüğü gibi, işçi sınıfını ve insanlığı özgürleştirmenin tek yolu olarak sosyalist isyan ihtiyacını ve bu yolda insanlara önderlik edecek bilinçli proleter öncü olarak Komünist Parti ihtiyacını yeniden gündeme getirmektedir.

Komünist Parti Manifestosu’nda Marks bize şunu öğretti:

“Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Oysa kazanacakları bir dünya var. TÜM ÜLKELERİN PROLETARYALARI BİRLEŞİN!”

Bu Marksist ilkeler üzerinde biz dünün, bugünün ve yarının komünistleri kendimizi yeniden teyit ediyoruz ve her zaman yeniden teyit edeceğiz.

II. Ekim ayında insanlık tarihinin iki devasa dönüm noktasını hatırlıyoruz.

1917’de Lenin’in önderliğinde Rusya’da zafer kazanan Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, tarihte yeni bir dönemi, dünya proleter devrimleri çağını başlattı. Özlenen sosyalizm, dünyanın en büyük ülkesinde inşa edilmeye başlandı.

1949 yılında Başkan Mao Zedung önderliğinde, 22 yıl süren şiddetli halk savaşının ardından Çin’de Yeni Demokratik Devrim zafere ulaşmış, sosyalist devrim kesintiye uğramadan sürdürülmüş ve ardından devrimin devamını sağlamak için kültür devrimi geliştirilmiştir. Sosyalizm, dünyanın en kalabalık ülkesinde inşa edilmeye başlanmıştır.

İnsanlığı üçte birini kapsayan güçlü bir sosyalist kamp, geri kalmış ülkeleri müreffeh ülkelere dönüştürüyordu.

Üretim araçlarının toplumsallaştırılması, üretici güçlerin özgürleştirilmesi, ekonominin planlanması, geniş halk kitlelerinin yaşamlarının iyileştirilmesi, bilimin halkın hizmetine sunulması, proleter kültür ve sanatın şekillendirilmesi, halk için demokrasinin ve düşmanlarına karşı diktatörlüğün uygulanması, Sovyetlerin, halk topluluklarının ve devrimci komitelerin örgütlenmesi –tüm bunlar sosyalizmin bir ütopya değil, emekçi kitlelerin yararına dönüşen büyük bir gerçeklik olduğunu gösteriyordu.

Dünya proleter devriminin o büyük aşaması bize Marksizm-Leninizm-Maoizm’i, esas olarak da hala tam olarak geçerli olan Maoizm’i verdi.

Emperyalizm, revizyonizm ve dünya gericiliği tarafından desteklenen ve örgütlenen kapitalist restorasyon, iktidarı geçici olarak işçi sınıfından almayı başarsa bile, işçi sınıfı halkın yasasını izleyerek onu geri kazanacaktır: savaş, başarısız ol, nihai zafere kadar tekrar savaş, çünkü sosyalizm yenidir ve mutlaka galip gelecektir.

III. Bir yıl önce sevgili ve saygıdeğer Başkanımız Gonzalo aramızdan ayrıldı. Dünyanın komünistleri ve devrimcileri onun suikastinin cezasız kalmasını kınamakta ve onun yenilmez sancağını yükseklerde tutmaktadır. Peru Komünist Partisi, değişmez bir kararlılıkla, Peru’daki gelişmelerden öğrenmeye devam edeceğini teyit eder.

Başkan Gonzalo ve Gonzalo Düşüncesini somutlaştırmak, stratejik, özel ve ana ideolojik silahımızdır.

Maoizm’i proletarya ideolojisinin yeni, üçüncü ve daha yüksek aşaması olarak savunuyor, dünya devriminin komutası ve rehberi olması için çabalıyor, Marksist-Leninist-Maoist komünistlerin partilerin yeniden bir araya gelmesi için mücadele ediyor ve devrim yapmanın dünya halklarının görevi olduğunu ilan ediyoruz.

Emperyalizm tarafından desteklenen ve finanse edilen, Dircote, istihbarat servisleri ve Peru’daki aşırı sağ tarafından sinsice yürütülen dünya çapındaki anti-komünist haçlı seferini kınıyor ve kararlı bir şekilde sosyalizmi ve komünizmi savunuyoruz.

Gonzalo’nun 1992’de yakalanmasından sonra düşüncesinin gelişimini inkar eden ve Başkanımızın son nefesine kadar liderlik ettiği partinin adını gasp etmeye cüret edenlerin revizyonist tavrını şiddetle kınıyoruz.

Dünyanın yeni bir paylaşımı için üçüncü bir dünya savaşının başlangıcını gösteren emperyalistler arası çelişkilerin keskin bir şekilde yoğunlaştığı mevcut kapitalist kriz durumunda, halklar proleter devrimi emperyalist savaşa karşı koymalı, emperyalist savaşı yenilgiye uğratmak için halk savaşının gelişimini hazırlamalı, kazanılan büyük deneyimle, sınıfsız topluma, geleceğin komünizmine giden yolda sosyalizmi daha güçlü ve yenilmez bir şekilde yeniden inşa etmelidir.

YAŞASIN PERU KOMÜNİST PARTİSİNİN 94. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ!

YAŞASIN SOSYALİZM VE İNSANLIĞIN AYDINLIK GELECEĞİ!

KOMÜNİST PARTİLERİ GELİŞTİREREK EMPERYALİST SAVAŞA DEVRİMLE KARŞI KOYALIM!

DEVRİM YAPMAK DÜNYA HALKLARININ GÖREVİDİR!

Peru Komünist Partisi Merkez Komitesi

Ekim 2022

Espanol: https://pcp71028.files.wordpress.com/2022/10/hacer-la-revolucion.pdf

Englısh: https://pcp71028.files.wordpress.com/2022/10/making-revolution-is-the-task-of-the-peoples-of-the-world.pdf