TKP-ML Fransa Taraftarları: Şan olsun Partimiz TKP-ML’nin 50. Yılına!

Şan olsun Partimiz TKP-ML’nin 50. Yılına!

TKP-ML, 24 Nisan 1972’de kuruldu ve kuruluşunun üzerinden tam yarım asır geçti. O, uluslararası proletaryanın Türkiye neferi olarak, yarım asırdır, Türk egemen sınıflarına karşı sosyalizm ve komünizm mücadelesi yürütmektedir.

50 yıldır birçok yenilgi ve badirelere karşın, kesintisiz olarak ve burjuvaziye boyun eğmeden temel MLM çizgisinde kararlı bir şekilde yürüyerek mücadele sürdürmesi, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı işçi sınıfı için büyük bir onurdur.

TKP-ML, M. Suphilerin katledilmesinden sonra, uzun süredir, ülkemizde, işçi sınıfı hareketi içinde egemen olan revizyonizme, pasifizme ve küçük burjuva oportünizmine karşı, MLM dünya görüşünü ayakları üstüne dikti.

TKP-ML’nin kurucu önderi Kaypakkaya, Partimizin hangi sınıfın temsilcisi ve öncüsü olduğunu net olarak açıklıyordu:

“Biz işçi sınıfı hareketiyiz, onun öncü müfrezesiyiz. Köylü hareketi asla değil. Ülkemizin bugünkü somut koşulları bize köylülük ile ilgili görevler yüklüyor, ama bu geçicidir, bizi esas görevimize yaklaştıran geçici bir adımdır. Köylülük, kitle olarak, bir bütün olarak ‘üretim araçlarının özel mülkiyeti alanında’ bulunmaktadır. Ve kapitalist toplumun temelinin korunmasından yanadır. Köylülük, modern sanayi karşısında dağılan ve yok olmaya giden bir sınıftır. Oysa, proletarya, mülkiyetle bütün bağlarını koparmıştır. Modern sanayiin özel ürünü ve esas ürünüdür. Modern sanayiin gelişmesiyle birlikte gelişir ve güçlenir. Geçmişi değil, geleceği temsil eder. Özel mülkiyetin korunmasını değil, kesinlikle ortadan kaldırılmasını ister. Bu nitelikleri dolayısıyla da, toplumun bütün emekçi kesimlerinin, bu düzenden acı çeken insanlığın tümünün kurtuluşunu, tarih, işçi sınıfının omuzlarına yüklemiştir. İşte biz, bu sınıfın öncü müfrezesiyiz ve bu yüzdendir ki, partimizin önüne bir de köylü sıfatının eklenmesi, bilimsel olarak yanlıştır”

TKP-ML, çeşitli milliyetlerden Türkiye işçi sınıfının öncü örgütüdür ve onun dünya görüşü olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’in temsilcisi ve yürütücüsüdür.

TKP-ML, proletarya önderliğinde demokratik halk devrimi ve kesintisiz olarak sosyalizmi ve nihai hedef olarak komünizmi savunur ve bunun mücadelesini yürütür.

Partimiz, kurulduğu andan itibaren proletarya diktatörlüğünü savunmuştur. Proletarya diktatörlüğünü kurmadan sosyalizmi yaşatmanın ve komünizme taşımanın koşullarının yaratılamayacağına inanır. Çeşitli küçük burjuva sınıf uzlaşmacılığı olan “halkın devleti” revizyonist tezlerini mahkum etmiştir.

“Yine bizim partimiz, komünizme geçmek için bir devletin, Paris Komünü tipinde, Sovyet tipinde vb.… bir devletin zorunluluğunu kabul etmekle birlikte, nihai olarak her türlü devleti kaldırmak amacındadır.”

TKP-ML, burjuvaziye karşı mücadele ederken, işçi sınıfı içindeki oportünizmin yenilmeden sosyalizm mücadelesinde başarı sağlanamayacağının da bilincindedir. Bu nedenle de her türlü revizyonist, oportünist ve troçkist anlayışlara karşı kesintisiz ve uzlaşmaz bir ideolojik mücadele yürütmüştür. O daha kurulduğu anda aşağıdaki ilkeleri kendi ilkeleri olarak kabul etmiştir.

“Marksist-Leninistler, hangi kılık altında ortaya çıkarsa çıksın, revizyonizme karşı mücadeleyi kararlı ve azimli olarak yürütmeye devam edeceklerdir.”

Başta Bolşevik Partisi ve Mao önderliğindeki ÇKP olmak üzere, bütün komünist partilerin mücadele deneyimleri göstermiştir ki; parti içi hatalara karşı mücadele yürütülmesi ve özeleştiri ilkesinin tavizsiz uygulanması, Kaypakkaya yoldaşın dediği gibi, “bayatı atıp tazeyi” alma, işçi sınıfının öncü partileri için vazgeçilemez bir mücadele ilkesidir.

“Marksist-Leninistler, kendi hatalarına karşı da insafsız olacaklar, eleştiri-özeleştiri ilkesini samimiyetle ve cesaretle uygulayacaklardır.”

Burjuva devletini yıkıp proletaryanın devletini kurma konusunda MLM ilkeleri kendine rehber alan Partimiz, ulusal sorunda da bütün burjuva çözümsüzlükleri bir kenara iterek Lenin’in ilkelerinden hareket etmiş ve aşağıdaki belirlemeyi yapmış ve bunu kendine ilke edinerek, başta ezen ulus şovenizmi olmak üzere sosyal şovenizme karşı mücadele yürütmüştür.

“Komünistler, milli meselede her milliyetin ve dilin mutlak eşitliğini savunurlar; milliyetler ve diller arasındaki her türlü eşitsizliğe, imtiyaza karşı çıkarlar. Devlet kurma konusunda da milliyetlerin eşitliğini isterler.”

TKP-ML, Türk egemen sınıfların ideolojisi olan Kemalizm vb. düşüncelere karşı ve bu konuda burjuva uzlaşmacı küçük burjuva anlayışlara karşı mücadele yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Partimiz, kurulduğu günden itibaren MLM teoriye önem vermiştir. Somut koşulların somut tahlili ışığında teorinin nesnel koşullarından çıkarılacağını ve yine pratiğe dönerek teori ve pratiğin diyalektik birliğini sağlayacağı ilkesinden hareket etmiştir.

Partimiz, doğru bir çizginin başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen yığınları kazanacağını ve yığınlara güvenmenin ve onlardan öğrenmenin, kitleleri aktif savaş içine çekmenin olmazsa olmazı olarak belirlemiştir.

“Yığınların mücadelesini, gerici kliklerin bazen birini, bazen diğerini iktidara getiren bir kaldıraç olmaktan kurtaracak olan, bu mücadeleyi muzaffer bir halk devrimine dönüştürecek olan, kitlelerin şiddetle gerek duyduğu komünist bir önderliktir.”

Hiçbir toplumsal olayın ve bu toplumsal olaylardan biri olan devrimin önceden çizilmiş reçeteleri yoktur ve olamaz. Reçetelerle hareket etmek, daha baştan doğa ve toplum biliminin dışına çıkmak, metafizik bir yaklaşım sergilemek olur ki, bu, Marksist bilimin; “somut koşulların somut tahlili” temel önermesinin reddidir. Birçok gelişme önceden öngörülebilir, genel belirlemeler yapılabilinir, ama, sürecin genel ayrıntılarını, sürecin çelişmelerini, o sürecin iç çelişmeleri belirler. Bilinmelidir ki; proletarya devrimi ayrıntılarda, sürecin çelişmelerini ve o sürece damgasını vuran esas çelişmenin doğru saptamasında ve buna uygun politikaları yaşama geçirmede gizlidir.

Bu bağlamda Partimiz, teoriyi değişmez ve ölü bir doğma değil, somut koşulların somut analiz ilkesinden hareket ederek bugünlere gelmiş ve sınıf mücadelesinde, revizyonist sapmaların içine girmemiştir. 50 yıllık mücadele tarihinde MLM ilkeleri koruma ve onları savunarak mücadele içinde geliştirmenin kavgasını vermiştir.

Partimiz, “Sübjektivizmden, revizyonizmden ve dogmatizmden arınmış, kitlelerle kaynaşmış, teori ile pratiği birleştiren, özeleştiri metodunu uygulayan çelik disiplinli bir komünist partisi” olmak ilkesiyle hareket etmeye, kendi sınıf mücadelesi ve uluslararası proletaryanın sosyalizm mücadelesinde öğrenerek, sosyalizmin zaferi için kararlı ve azimli bir şekilde MLM yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

Şan Olsun Partimiz TKP-ML’nin 50. Yılına!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

TKP-ML Fransa Taraftarları