TKP/ML-MK Açıklaması: “Çeşitli Milliyetlerden Türkiye Halkı! İşçiler, Köylüler, Kamu Emekçileri, Kadınlar, Öğrenciler! Tüm Emekçiler, Tüm Ezilenler!”

Çeşitli Milliyetlerden Türkiye Halkı!
İşçiler, Köylüler, Kamu Emekçileri, Kadınlar, Öğrenciler!
Tüm Emekçiler, Tüm Ezilenler!

Zalimlerin, sömürücülerin, kan emicilerin dünyalarını yerle bir edip, emeğin, özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin yeni dünyasını yaratma kavgasının;
Halkın tüm yoksulluğuna, ezilmişliğine, horlanmasına ve açlığına son verip tüm üretim araçlarını ve tüm zenginlikleri halkın kılma kavgasının;
Köylünün ağa zulmünden, topraksızlıktan, tefeci-tüccar sömürüsünden kurtulması kavgasının;
Her türden ulusal eşitsizliği, baskıyı ve zulmü yok edip tüm ulusların eşitliğim ve özgürlüğünü sağlama kavgasının;
Ezilen, yok sayılan, horlanan inanç ve kültürlerin özgürce yaşanmasını sağlama kavgasının;
Kadının ezilmesini, toplumdan dışlanmasını, emeğinin ve cinselliğinin sömürülmeğini sona erdirip yasamın her alanında tam eşitliği yaratma kavgasının;
Halkla, politikayla, sınıf mücadelesiyle, üretimle içice eşit, parasız, bilimsel bir eğitim sistemi yaratma kavgasının;
Yani en özlü ifadesiyle;
Emperyalist-kapitalist sistemi ve onun ürünleri olan faşizmi ve her türden gericiliği tarih sahnesinden silip halk demokrasisini, sosyalizmi ve komünizmi yaratma kavgasının, öncü gücü, isçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü olan l Mayıs yaklaşıyor!
İşçiler, Köylüler, Kamu Emekçileri, Kadınlar, Öğrenciler,
l Mayıs işçi sınıfının kapitalistlere karşı verdiği mücadele içinde kan ve can pahasına doğdu. Tüm dünyada kan ve can pahasına yaşatıldı. Yaşadığımız topraklarda da l Mayıs’ın içeriğine uygun kutlanabilmesi için nice şehitler verildi, nice zulümlere göğüs gerildi, l Mayıs işte tüm bu mücadelelerin, verilen şehitlerin, ödenen bedellerin üzerinde yükseldi. Tüm dünyada ve ülkemizde l Mayıs’ı içeriğine uygun kutlama kavgasının önünde hep komünistler, devrimciler yürüdü, şehitler verildi, bedeller Ödendi Emperyalistler, komprador patronlar ve büyük toprak ağalan, tüm düzen partileri ve sendika ağalan her zaman l Mayıs’ın birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanmasına karşı durdular. Yasaklar koydular, katliamlara giriştiler, sokağa çıkma yasaklan ilan ettiler, binleri, onbinleri işkencelerden geçirdiler, tutukladılar. Tüm bunların da kar etmediği yerlerde l Mayıs’ı birlikten, dayanışmadan ve mücadeleden soyutlamaya, kendileri için zararsız bir güne çevirmeye çalıştılar.
l Mayıs, her zaman halka umut, coşku ve mücadele azmi verirken, zalimlere, sömürücülere ve uşaklarına da korku salmıştır. Çünkü l Mayıs, işçi sınıfının ve onunla birlikte tüm halkın birleşmesinin günüdür. Çünkü l Mayıs, egemenlerden zulümlerinin, sömürülerinin, katliamlarının hesabının sorulmasının, mücadelenin yükseltilmesinin günüdür. Çünkü l Mayıs, her günü l Mayıs kılmanın, her gün birlik, her gün dayanışma, her gün mücadele bilincinin büyütülmesinin ve yayılmasının günüdür.
Tüm Ezilenler, Tüm Emekçiler!
Yaşadığımız topraklarda halkın yaşadığı yoksulluk, sefalet, uğradığı zulüm ve katliamlar öyle bir hal aldı ki;
Egemenlerin zalimliği sömürücülüğü, katliamcılığı, kan emiciliği, yiyiciliği öyle bir hal aldı ki; artık bunları uzun uzadıya anlatmanın gereği kalmadı.
Her gün, her an daha da yoksullaşma, işini yitirme, köyünden sürülme, okulundan atılma, evinin yıkılması… Her gün, her an dağlarda, kentlerde, cezaevlerinde zulmün, katliamların, işkencelerin artışı… Her gün, her an egemen azınlığın daha zenginleşmesi, vahşileşmesi ve soysuzlaşması….
Tüm bunlara dur demek mümkün mü? Evet!
Zalimlerin, sömürücülerin saraylarını, zindanlarını, toplarını, tüfeklerini başlarına geçirmek mümkün mü? Evet!
Halkın iktidarını kurmak mümkün mü? Evet!
Çünkü birleşmiş ve mücadeleye atılmış bir halkın önünde hiçbir güç duramaz. Çünkü Marksizm-Leniniznı-Maoizm biliminin kumanda ettiği bir Komünist Partisi’nin etrafında kenetlenmiş, silah elde savaşan bir halkın yenemeyeceği hiçbir düşman yoktur. 25. yılında, Faşist TC’nin ve her türden tasfiyeciliğin tüm saldırılarına karşı kızıl bayrağını daha büyük bir azim ve kararlılıkla yükselten Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist’in saflarında birleşerek, halk ordusu Türkiye İşçi-Köylü Kurtuluş Ordusu’na katılıp, savaşarak tüm bunları gerçekleştirebiliriz. Kurtuluşun tek yolu budur!
İşçiler, Köylüler, Kamu Emekçileri, Kadınlar, öğrenciler!
özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya, işten çıkarmalara, ücretlerin dondurulmasına, mezarda emekliliğe, SSK’nın tasfiyesine, sendika ağalarına karşı;
Köylerin yakılmasına, zorla göç ettirmelere karşı; Tarım kooperatiflerinin yağmalanmasına, desteklerin kaldırılmasına, taban fiyatlarının düşüklüğüne karşı;
Kamu emekçilerinin grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkının gaspına karşı;
Ardı arkası kesilmeyen zam furyalarına karşı; Kürt Ulusu’nun uğradığı katliamlara karşı;
Alevi inancı üzerindeki baskılara ve oynanmak istenen oyunlara karşı;
Paralı, eşitlikten ve iş güvencecinden yoksun, faşist içerikli, anti-demokratik, anti-bilimsel eğitime karcı;
Gözaltında kaybetmelere, infazlara, katliamlara karşı;
Cezaevlerinde süregelen ve yenileri tezgahlanan katliamlara karşı;
Devrimci-Sosyalist basın üzerindeki baskılara karşı;
l Mayıs’ın bir kavga günü olduğu, egemenlere karşı kavganın her cephede yükseltildiği bir gün olduğu bilinci ve coşkusuyla, l Mayıs günü gücümüzü, coşkumuzu ve kararlılığımızı dostlara ve düşmanlara gösterelim!
işçi sınıfına, köylülüğe, kamu emekçilerine ve tüm halka yönelen her türlü saldırıyı püskürteceğimizi dostlara ve düşmanlara gösterelim!
Köy yakmaların ve zorla göçlerin hesabını soracağımızı, yenilerine izin vermeyeceğimizi dostlara ve düşmanlara gösterelim!
Tüm ulus, milliyet ve inançlardan halkımızın kardeşliğini ve mücadele birliğini dostlara ve düşmanlara gösterelim!
Halk gençliğinin mücadelesinin hepimizin mücadelesi olduğunu dostlara ve düşmanlara gösterelim!
Özgürlük tutsaklarına kalkan elleri kıracağımızı dostlara ve düşmanlara gösterelim!
Yaşadığımız her yerde, l Mayıs’ın üzerinde birlik, dayanışma ve mücadele yazan kızıl bayrağını açalım, kavgayı yükseltelim! Alanları dolduralım! Ne mitinglerde sendika ağalarının sınırlamalarına kendimizi hapsedelim ne de l Mayıs’ı salt mitinglerde kutlamakla yetinelim! Tüm mücadele alanlarında en kitlesel ve en militan gösterileri gerçekleştirelim!
Tüm bunları sağlamak, l Mayıs’ı içeriğine uygun kutlamak için; l Mayısta, işçi sınıfının Öncü müfrezesi, halkın önderi, enternasyonal proletaryanın ve uluslararası komünist hareketin Türkiye kolu, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların kızıl ışıklı yolunda ve İbrahim Kaypakkaya yoldaşın güzergahında ilerleyen TKP/ML saflarında birleşelim!
-Yaşasın Dünya işçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü; l Mayıs!
-l Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak!
-l Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür!
-l Mayısta Her Gün Birlik, Her Gün Dayanışma, Her Gün Mücadele Bilincini Büyüt, Yaygınlaştır!
-l Mayısta TKP/ML’nin Kızıl Bayrağını Yükselt!
-Yaşasın Partimiz TKP/ML, Halk Ordusu TİKKO, Komünist Gençlik Örgütü TMLGB!
TKP/ML-MK