TKP-ML MK: İbrahim Kaypakkaya, Sönmeyen Meşalemizdir!

Açıklama: 2023/6

Ölümsüzlüğünün 50. Yılında

İBRAHİM KAYPAKKAYA, SÖNMEYEN MEŞALEMİZDİR!

İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Amed Hapishanesi’nde aylar süren işkencelerden sonra faşist Türk devleti tarafından kurşuna dizilerek katledilmesinin 50. yılındayız. Kaypakkaya yoldaş, kendisini esir edenlerin yüzüne de ifade ettiği gibi “Gayemiz ve hedefimiz tüm üretim araçlarını toplumun malı yapmaktır” diyerek yola çıktığında yanında az sayıda yoldaşı ve eski bir tüfek vardı. Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve komünizmi coğrafyamız topraklarında gerçekleştirmeyi hedefliyordu.

Onun bu çıkışı coğrafyamızda komünizmin uzun yıllar sonra yeniden kuvveden fiile geçmesiydi. Mustafa Suphi sonrasında yarım asırdır komünizm adına savunulagelen düşüncelerin gerçekte sınıf işbirlikçisi olduğunu, hakim sınıfların şu veya bu kliğinin peşine takılma siyaseti izlediğini açıklıkla ifade etmekteydi. Kaypakkaya yoldaş bununla yetinmedi. Faşist Türk devletinin üzerinde yükseldiği zeminin soykırım temeline dayandığını, Türk hakim sınıflarının sermaye birikimlerini azınlık ulus ve milliyetlerin servetlerine çökme üzerinden gerçekleştirdiğini, devletin kurucu ideolojisi olan Kemalizm’in emperyalizmle işbirliği içinde faşist bir ideoloji olduğunu ilan etti.

Coğrafyamızda Kürtlerin adı bile anılmazken, bir ulus olduklarını ve Özgürce Ayrılma Hakları yani ayrı bir devlet kurma hakları olduğunu savundu. Türk devletinin sadece Kürt ulusu üzerinde değil, diğer azınlık milliyet ve inançlar üzerinde de faşist bir zulüm politikası uyguladığını açıklıkla ifade etti.

Coğrafyamızda işçi sınıfı önderliğinde, işçi-köylü ittifakına dayalı Demokratik Halk Devrimi’nin gerekli ve mümkün olduğunu, kitleler ve parti olduğu sürece her türlü mucizenin yaratılabileceğini ve halkın üç silahı olduğunu savundu. ’71 kopuşunda Büyük Proleter Kültür Devrimi’ne yönelerek coğrafyamız devrimci hareketinin komünist yüzünü oluşturdu. Bundandır ki, görüşleri ve savunduğu çizgi, Türk hakim sınıflarının devleti tarafından “ihtilalci komünizmin en tehlikelisi” olarak tanımlanarak katledildi.

TC devleti, İbrahim Kaypakkaya’yı katlederek Marksizm Leninizm Maoizm’in coğrafyamızda işçi sınıfı ve halk için bir kurtuluş yolu olmasını engellemek istedi. İşçi sınıfı ve emekçi halk üzerinde faşist bir sınıf diktatörlüğü olarak kurulan iktidarlarını korumak için hareket etti. Ne var ki İbrahim Kaypakkaya’yı fiziken ortadan kaldırmalarına rağmen onun fikirleri kurmuş olduğu partisi tarafından yaşatıldı. Yoldaşın katledilmesinin ardından geçen yarım asırlık zamanda, coğrafyamız sınıf mücadelesi içerisinde nerede bir direniş ve mücadele varsa Kaypakkaya orada yaşatıldı. Kitlelerin devrimci eyleminde, dillerde slogan, ellerde bayrak, duvarlarda yazılama, kırsalda ve şehirlerde imha edilen düşman hedeflerinde kızıl kurşunlar olarak yaşadı/yaşıyor.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş katledilmesinin ardından geçen zaman diliminde, yüzlerce ölümsüze ve binlerce gaziye, on binlerce tutsağa ve yüzbinlerce taraftara ulaşan bir gelenek yaratılmasının öncüsü ve önderi oldu. Coğrafyamız sınıf mücadelesinde, Türk ve Kürt uluslarından, çeşitli milliyet ve inançlardan işçi sınıfının ve emekçi halkın, komünist önderi olmaya devam etti.

Genç bir komünist önder olarak coğrafyamız sınıf mücadelesi içerisinde yer alarak ileriye sürdüğü tezlerin günümüz sınıf mücadelesine yol göstermeye devam etmesinin mucizesi onun öğrenci gençliğin anti-emperyalist mücadelesinde, işçi sınıfının grev ve direnişlerinde, köylülerin toprak işgallerinde ve nihayetinde işçi sınıfının ve halkın kurtuluşunun ve iktidarının yegane yolu olarak silahlı mücadele içinde yer alarak ve örgütlenmesinde gizlidir.

Zira İbrahim Kaypakkaya, işçi sınıfı ve emekçi halka iktidarı alma ve kurtuluşu gösteren fikirlerini ileriye sürerken, coğrafyamızdaki sınıf mücadelesinin pratiğinden beslendi. Pratikte devrimci olma, nerede bir direniş ve mücadele varsa orada olma ilkesini ısrarla uyguladı. İçinde yer aldığı tüm mücadelelerden çıkardığı dersleri Marksizm-Leninizm-Maoizm bilimi ile ustaca sentezledi. Bu nedenle komünist bir önder olarak öne çıktı. Ve bu nedenle kendisi fiziken yok edilse de fikirleri sınıf mücadelesi pratiği içinde yaşamayı ve savaşmayı sürdürdü.

İbrahim Kaypakkaya’nın görüşleri Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda, Rojava’da coğrafyamızda çeşitli milliyet ve inançlardan halkımızın mücadelesi içinde; dağ başlarında, köylerde ve şehirlerde, fabrikalarda ve yoksul mahallelerde, okullarda, işkencehanelerde, hapishanelerde kurtuluşun anahtarı olarak yol göstermeye, önderlik etmeye devam etti.

Onun katledilmesinin üzerinden yarım asır geçmişken, yıkmaya cüret ettiği Türk hakim sınıflarının devleti ikinci yüzyılına hazırlanıyor. Yüzyıllık sömürü, baskı ve katliam cumhuriyeti kendisini temellerinden sarsacak ve yıkacak yeni sınıf savaşlarına ve mücadelelere hazırlanıyor. TC devleti bütün gericiliği, çürümüş ve kokuşmuşluğuyla işçi sınıfı ve coğrafyamız halklarına daha fazla sömürü, baskı, katliam için kendini yeniden ve yeniden örgütlüyor.

Türk hakim sınıfları, iktidarlarını korumak için bir yandan emperyalistlere sırtlarını dayarken diğer yandan ise kendilerine karşı gelişecek kitle hareketlerine, sınıf mücadelelerine karşı hazırlanıyorlar. Boğazımızdaki lokmaya da çökmek, özgürlüğün kırıntısını da gasp etmek istiyorlar. Sömürülerinin, yağma ve rant düzenlerinin, hırsızlıklarının, yolsuzluklarının sürgit devam etmesini amaçlıyorlar.

Bu koşullar altında nerede bir isyan ve direniş varsa orada olmayı kendisine görev edinmiş, katıldığı tüm eylem ve pratikleri politik iktidar mücadelesinin bir parçası haline getirmeyi esasına alan ihtilalci komünist önderin, İbrahim Kaypakkaya’nın yaşamı ve mücadele pratiği kurtuluşun yolunu arayanlara öğretmeye ve yol göstermeye devam ediyor.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş yaşıyor ve savaşıyor. Kitleler ve partisi var olduğu müddetçe de yaşamaya ve savaşmaya devam edecek.

إبراهيم كايباكايا منارة دربنا التي نقتدي بها

Իպրահիմ գայպագայա մեր ճանապարհի փարոսն է որին մենք ընդօրինակում ենք

İbrahim Kaypakkaya is a Torch Illuminating Our Path!

İbrahim Kaypakkaya Yolumuzu Aydınlatan Bir Meşaledir!

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)

Merkez Komite

Mayıs 2023

Englısh: https://www.tkpml.com/ibrahim-kaypakkaya-is-our-unquenchable-torch/?swcfpc=1