Her Birey ve Komite İdeolojik Zaaflarından Arınarak Çelikleşir

İkinci Bölüm

İkinci Bölüm

Soruna Sınıfsal Açıdan Bakış

KP, sınıflar üstü bir parti değil, proletaryanın sınıf bilinçli en yüksek örgütüdür. Proletaryanın partisi olmasına karşın kendi sınıfıyla sınırlı olmayıp, içinde yaşadığı toplumsal katmanlardan da bütünüyle ayrışmış, proletarya dışındaki sınıfların ideolojik etkilerinin bütünüyle dışında kalmış “saf” bir parti değildir. KP’ye esas yön veren proletaryanın ideolojisi olmakla beraber diğer sınıflardan da şu veya bu oranda etkilenir. Bu etkilenme KP’nin saflarına proleter olmayan saflardan ve kısmen de proletaryanın çeşitli katmanlarından gelen kişilerin parti içine getirdiği düşüncelerden kaynaklanmaktadır.

Genelde proletarya olmayan saflardan gelen kişilerin parti içine getirdiği yanlış düşünceler parti içinde yoğun çatışmaların, yani iki çizgi mücadelesinin de parti içindeki varlık nedenlerini oluşturur. Ayrıca KP, diğer sınıflara Çin Seddi ile kapalı olmadığı ve KP’nin üyeleri sınıflı toplumun üyeleri olduğundan, sınıflı toplumun çelişkileri şu veya bu oranda parti içine yansır. Parti içinde burjuva düşüncesi ile proleter düşünce arasında bazen durgun bazen ise sert çelişkilerin yaşanmasına neden olur. Sınıflı toplum var olduğu sürece de bu çelişki var olacaktır. Ya da başka bir söylemle; KP var olduğu sürece parti içindeki çatışma kaçınılmaz olarak kendini gösterecektir. Çünkü KP, kendisi sınıflı toplumun bir ürünüdür.

Sınıflı bir toplumun ürünü olan KP, başta burjuva ideolojisi olmak üzere küçük burjuva vb. çeşitli burjuva akımlarının ideolojisinin kuşatması altında, proletaryanın ideolojisinin hakim kılınmasının mücadelesini verir. Birincisi, öncelikle kendi içinde burjuva ideolojisine ve bunun kırıntılarına karşı mücadele verirken, ikincisi, yaşadığı toplum içinde proleter ideolojinin hakim kılınmasının mücadelesini verir. Parti içi mücadele olsun, ülkede burjuvaziye karşı iktidar mücadelesi olsun bunlar uluslararası mücadeleden soyutlanamaz. Onun birer parçasıdır. Uluslararası alandaki her ideolojik mücadele her ülkedeki KP’lere yansır.

Çünkü, burjuva ideolojisi ya da proleter ideoloji tek tek ülkelerin burjuvazisine ve proletaryasına has bir şey değil, evrenseldir. Proletarya iktidarı aldıktan sonra da parti içi mücadele iktidarı almadan önceki dönemden daha fazla önem taşıyacak ve yoğunlaşacaktır. Çünkü burjuva unsurlar kendilerini parti içinde gizleyerek ve partinin yönetimini ele geçirerek proletarya önderliğinde yapılan devrimi tasfiye etme mücadelesini bir önceki döneme kıyasla daha fazla arttırarak sürdürecektir. Ayrıca uluslararası burjuvaziden de aktif destek bulacaklardır.

Proletaryanın iktidarı aldıktan sonra parti içi mücadeleye daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. İkincisinin yolu, iktidarı burjuvaziden almaktan geçtiği gibi, birincisinin yolu daha zorlu ve uzun erimli bir mücadeleyi gerekli kılar. Birincisi, yani parti içi mücadele burjuvaziye karşı açıktan verilen bir mücadele gibi kendisini net bir şekilde ortaya koymaz. Daha karmaşık bir çelişkiler yumağının çözümünü andırır. Ve burada parti içi eleştiri-ikna-eleştiri yöntemi ile hareket etmenin belirleyiciliği vardır. Burjuvazi, açıktan geldiği gibi, parti içine yansıyan burjuva düşünceler MLM adı altında da karşımıza çıkar. Zorluğu buradan gelir.

Parti içinde kendini gizleyerek, kendini proleter ideoloji olarak gösteren oportünist anlayışlara karşı mücadele daha zor olur ve daha da önem kazanır. Çünkü KP’yi içten kemiren burjuva ideolojisi onun iktidarı almasını önler. Her yönüyle proleter ideolojisi ile donanmamış bir KP sınıfının bir partisi olamayacağı gibi, kitleleri de devrime kanalize edemez. İşte partinin kendi içindeki yanlış anlayışlara ve ideolojik zaaflara karşı mücadelesinin önemi buradan gelmektedir. Kendi içindeki ideolojik zaaflara karşı mücadele etmeyen ve bu mücadeleyi sürekli kılmayan bir KP sınıfının partisi olmaktan çıkmaya mahkumdur.

KP canlı bir organizmadır. Canlı organizma kendisini içten içe kemiren mikroplardan arındıkça güçlenir ve görevlerini yerine getirebilir. KP içindeki ideolojik zaafları burjuva ideolojisinin yansımaları olarak ele almak gerekir. Çünkü her zaaf belli bir ideolojinin ürünüdür. Proleter ideoloji bir bilimdir. O bilimden bağımsız olarak ele alınamaz. Bugün proletaryanın ideolojisi MLM bilimidir.

Bizim toplumumuzu ele aldığımızda parti içi mücadelenin yoğun olarak yaşanmasının esaslı bir nedeni de toplumumuzun küçük burjuva bir toplum olmasından ileri geliyor. İki ucu sivri, gövdesi kalın bir toplumuz. Bir ucunda burjuvazi, öteki ucunda ise proletarya olan, ama geniş orta kesiminde ise küçük burjuva olan -ülkemizin yarı-feodal yapısından kaynaklanan feodal ilişki ve geri kültürel yapı bu çatışmayı ve çelişkileri daha da çetinleştirmektedir- bir toplumda çatışkılar da yoğun olmak zorundadır. Orta kesimin kaypaklığı partiyi daha da zor bir durumda bırakmaktadır. Ama devrimi gerçekleştirmek için orta kesimi kazanmak gibi esaslı görevleri de vardır.