TKP/ML GBMK Açıklaması: “1 MAYIS ALANLARINDA HAYKIRALIM: Kahrolsun Sömürü Ve Zulüm Yaşasın Demokratik Halk İktidarı Ve Sosyalizm”

1 MAYIS ALANLARINDA HAYKIRALIM:
Kahrolsun Sömürü Ve Zulüm
Yaşasın Demokratik Halk İktidarı Ve Sosyalizm

Dünya tarihi, ezilenlerle ezenler arasındaki sınıf savaşımlarının tarihi olagelmiştir. Burjuvazi feodalizmin içinden kanlı bir şekilde doğup iktidarı ele geçirince, kendi mezar kazıcısı olan proletaryanın doğuşunu da beraberinde getirdi. Bir avuç burjuva asalak sınıfıyla milyonlarca ezilen işçi sınıfı arasındaki iktidar savaşımı, yeni boyutlar kazanarak bugüne devroldu.
Burjuvazi ile işçi sınıfı ve milyonlarca ezilen emekçi yığınlar arasındaki savaşımda, işçi sınıfı ve emekçiler yer yer önemli kazanımlar elde ettiler. 1870’de Paris proletaryası iktidarını ancak 70 gün koruyabildiyse de, Rus Proletaryası Lenin ve Stalin önderliğinde 1917 Ekim Devrimi’yle işçi sınıfı önderliğinde ilk proleter iktidarın zaferini uluslararası emperyalist burjuvaziye karşı kazandılar. Ve peşinden Çin, Doğu Avrupa, Arnavutluk, Küba, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya ve daha bir çok yerde proletarya ve emekçilerin iktidarları birer anıt gibi dikildi.
Proletaryanın ve emekçilerin bu eşsiz birer tarihi anıtları olan iktidarlar, dışta emperyalist burjuvazinin ve içte “sosyalizm” maskeli revizyonizm tarafından bugüne kadar birer birer yıkılmış olsa da enternasyonal proletarya ve emekçiler tarihi ileri götürecek yeni anıtları dikmeye yeminlidir. Bugün dünyada var olan karmaşa ve hemen hemen bütün ülkelerde emekçilerin ve proleterlerin huzursuzluğu ve bir çok ülkede ise komünistlerin önderliğinde yürütülen görkemli sınıf savaşımları, dünyamızın emperyalizm ve yerli uşaklarından temizleneceğinin muştusunu vermektedir.
“Yeni Dünya Düzeni” adı altında düzensizliği körükleyerek kendi ölümlerini her geçen gün hızlandıran emperyalistler ve gericiler; “komünizm öldü” kaz çığlıklarını atsalar da, 1870’de ABD’de “ayağa kalkan, Chicago(Şikago)’lu işçilerin haykırdıkları özgürlük şiarlarından korkmaktadırlar Şikagolu işçiler yenildiler, asıldılar ama onların taşınarak; dünya proletaryasının ve emekçi halkların özgürlük meşalesi 1 MAYIS’ları yarattı. Chicago ayaklanmasının işçi önderi Albert R. PARSON’un:
“Mezar’daki sessizliğimiz, hayattaki konuşmamızdan daha etkili olacaktır” ünlü kehaneti, bugün dünden daha yakıcı olarak, emperyalist burjuvaziyi ve tüm gericileri tir tir titretmektedir. Burjuvazi komünistleri ve devrimcileri katlederek, insanlığın özgür geleceği komünizmin gelmesini önleyeceğini sanıyor, oysa yeni PARSON’lar doğuyor. Ve günümüz dünyası, yeni 17 Ekim ve Çin Devrim’lerine gebe olarak giriyor.
Kürt, Türk ve Azınlık Milliyetlerden Türkiye ve emekçilerine;
Bugün 1 Mayıs. Tüm ezilenlerin burjuvaziye ve gericiliğe karşı BİRLİK-MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜDÜR,
Ülkemizde de, 1 Mayıs’lar hep yasaklana gelmiş, işçilerin ve ezilen milyonların birlik ve mücadele günleri kanlı geçmiş, komprador burjuvazi ve toprak alaları iktidarı, bu günü halklarımıza zehir etmeye, onla¬rın mücadelesini ve dayanışmasını önlemeye çalışmıştır.
Faşist Türk devleti, 1 Mayıs’ı önce “bahar bayramı” olarak lanse etmeye çalışmışsa da, biz işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ı her türlü baskıya ve katliamlara karşı kutlasa da ısrarlı oluşumuz karşısında, “bahar bayramını” da ortadan kaldırmış ve biz işçilerin-emekçilerin yasaklara karşın sokaklara dökülmemiz karşısında katliamlara ve seri tutuklamalara girişmiştir. Dünyada hemen hemen bütün ülkelerde yasal olarak kutlanan 1 MAYIS’lar, faşist Türk devletince hala yasaklar altındadır. Biz işçiler bu yasağı asla tanımadık ve tanımıyoruz!
Her türlü demokratik hak ve özgürlüğün gaspedildiği, Kürt ulusunun zorla baskı altında tutulduğu ve tüm demokratik haklarının ellerinden alındığı; işkencenin diz boyu olduğu, sömürü ve zulmün en katmerlisinin yaşandığı, devrimcilerin sokak ortalarında alenen kurşunlandığı, işçilerin sınıf sendikalarını kurmasının yasaklandığı ve sendikaların bir avuç sömürücünün hizmetine sokulduğu, kamu çalışanlarının sendikal toplu sözleşme haklarının yıllarca ellerinden alındığı, işsizliğin yasal hale getirilip çığ gibi büyütüldüğü sefaletin ve yoksulluğun kol gezdiği ülkemizde; biz isçilere ye emekçilere faşist Türk devletin bir an önce yıkma görevi düşmektedir.
Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Arap ye diğer birçok halklardan Türkiye’de yaşayan işçiler olarak diyoruz ki: Sömürü ve zulüm düzeni olan faşist Türk devletini tanımıyoruz ye onu yıkmaya kararlıyız. Bütün dünya emekçilerinin özgür, bağımsız, sınıf ye sınır ayrımının olmadığı bir düzende yaşamak istiyoruz!
Bizler, Türk komprador burjuvazi ve toprak ağalarının iktidara altında yaşamak istemiyoruz! Kapitalizmin getirdiği yoksulluğu ve sömürüyü lanetliyor, emperyalizmin halkları köleleştirmesine isyan ediyoruz!
Türk devletinin bir avuç sömürücü ve zalim sahipleri olan komprador burjuvazi ve toprak ağalarına vergi vermeyi reddediyoruz!
Başta Kürt ulusu olmak üzere diğer azınlık uluslar üzerinde, uygulanan her türlü baskıya ye soykırıma karşıyız!
Türkiye’de yaşayan Türk, Kürt ve diğer azınlık uluslardan halkların kardeşçe, bir arada yaşamasından yanayız. Çünkü bütün uluslardan işçiler ve halklar kardeştir, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce tayin etmesinden yanayız.
Türkiye Kürdistan’ından Olağanüstü Hal’in ve Koruculuğun derhal kaldırılmasını, askerlerin çekilmesini ve askeri yığınakların imha edilmesini istiyoruz,
İşçilerin ve tüm çalışanların özgürce örgütlenmesi üzerindeki, tüm yasakların kaldırılmasını istiyoruz.
Zindanların derhal boşaltılmasını, devrimci-komünist örgütleme ve düşün üzerindeki tüm baskı ve ya¬sakların derhal kaldırılmasını istiyoruz,
Ve biz biliyoruz ki; bazı demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılmasıyla, işçilerin ve emekçilerin kurtuluşu gerçekleşmeyecektir. Bizlerin kurtuluşu Partimiz TKP/ML önderliğinde Demokratik-Halk iktidarını kurup sosyalizmi gerçekleştirmek ve komünizme giden yolu açmakla olacaktır. Bu uğurda partimiz TKP/ML önderliğindeki Halk Ordumuz TİKKO Gerilla Savaşı yürütmektedir. Bütün işçileri ve emekçi halkımızı partimiz saflarında örgütlenmeye ve TİKKO’nun yürüttüğü gerilla savaşına katılmaya çağırıyoruz. Biz işçiler ve emekçiler olarak bu yılda meydanlara yürüyüp, 1 MAYIS alanlarında bağımsızlık ve özgürlük şiarlarımızı haykıracağız!

Kahrolsun Emperyalizm ve Her Türden Gericilik! Kahrolsun Faşist Türk Devleti!
Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği!
Yaşasın 1 MAYIS!
Biji YEK GULAN!
Yaşasın Partimiz TKP/ML!
Yaşasın Halk Savaşı!
Yaşasın Bağımsızlık, Halk Demokrasisi ve Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemiz!
Bütün Ülkelerin işçileri ve Ezilen Halkları Birlesin!

1Mayıs 1993
TKP/ML GBMK
(Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist-Geçici Birleşik Merkez Komitesi)