TKP/ML MK Açıklaması: “PROLETARYANIN SESİ, SAVAŞ VE DİRENİŞİN ADRESİ 38 YAŞINDA!”

PROLETARYANIN SESİ, SAVAŞ VE DİRENİŞİN ADRESİ 38 YAŞINDA!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
Partimiz TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist)’nin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha mücadele azmimizi dillendiriyor, haklı davamızda durmaksızın yürüyeceğimizi ilan ediyoruz. Partimiz kahraman işçi sınıfımız, çilekeş köylümüz ve tüm emekçi halkımızın mücadelesi içerisinde kuruldu. Bu mücadele bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sürdürülüyor. Çünkü partimizi yaratan toplumsal çelişkiler varlığını koruyor. Çünkü işçiler, köylüler ve her kesimden ezilen milyonlar egemen sınıfların vahşi saldırırlarına maruz kalmaya devam ediyor. Proletarya Partisi unvanını taşıyan partimiz, işçi sınıfının önderliğinde tüm ezilenlerin kurtuluşuna öncülük etmek amacıyla kuruldu.
Partimiz 24 Nisan 1972’de önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaşın öncülüğünde kurulduğunda ülkemizde koyu bir faşizm hüküm sürmekteydi. Faşist-Kemalist sistemin resmi-ideolojik tabuları yıkılmaz sanılıyor; ülkemiz ilerici hareketinde on yıllardır Kemalizm hayranı reformizm ve revizyonizm hâkim bunuyordu. Partimizin kuruluşuyla Kemalist sistem kadar bu burjuva akımlar da ideolojik ve politik olarak tarihlerinin en önemli darbesini aldılar.
Partimiz en az devlete karşı savaşında olduğu kadar oportünizme, revizyonizme ve her türden gericiliğe karşı da çetin bir mücadele içerisinde kuruldu.
Partimiz ezilen Kürt ulusunun varlığını, onun haklı-ilerici isyanlarını ve kendi kaderini tayin hakkını yüksek sesle dillendirerek faşizmin imha ve inkâr siyasetinde kapanması imkânsız bir gedik açtı. Marksist-Leninist-Maoist ilkeler etrafında silahlı mücadeleye yönelerek işçi sınıfı ve ezilenlere kurtuluşun yolunu gösterdi. O bu nitelikleriyle Mustafa Suphi önderliğindeki ülkemiz komünist hareketinin bir devamı ve niteliksel olarak onun daha üst bir aşamasını ifade etmekteydi. Komünist hareketimiz 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, köylülerin toprak işgalleri, gençlik eylemleri ve 12 Mart faşist cunta koşulları içerisinde olgunlaştı. Partimiz Çin’de sürmekte olan Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ülkemiz coğrafyasındaki bir ürünü olarak 1972’de uluslararası komünist hareketteki yerini aldı.
Partimiz TKP/ML, önderlik ettiği TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Ordusu) ve TMLGB (Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği) onlarca yıldır dağlarda, tarlalarda, fabrikalarda, sendikalarda, okullarda, emekçi semtlerinde, kitle örgütlerinde, zindanlarda, işkencehanelerde kısacası sınıf mücadelesinin hüküm sürdüğü tüm alanlarda demokratik halk devrimi mücadelesinin ve bu doğrultuda hedefe kilitlenmiş bir direniş ve kararlılığın adı olmuştur. Dört genel sekreterini, yüzlerce kadro, üye ve militanını bu uğurda şehit vermiş, devrimin kızıl güzergâhına kan ve can taşımıştır.

İşçiler, Emekçiler, Gençler;
Partimiz 38 yıllık şanlı mücadelesinde MLM’ye ve önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın görüşlerine sadık kalarak büyük bir bilgi ve deneyim elde etti. Ancak mücadelede ulaştığımız düzeyden memnun olmamız mümkün değildir. Partimiz olumluluklarının olduğu kadar yetersizliklerinin de farkındadır. Yetersizliklerimizin ve hatalarımızın özeleştirisinden kaçınmadan, mütevazı ancak kararlı adımlarla hedefe yürüyoruz.
Devrimcilik adına reformizm, legalizm ve grupçuluğun hâkim olduğu şartlarda Partimiz illegal örgütlenme ve devrimci savaş çizgisinde emin adımlarla yürümektedir. Partimizin önderliğinde TİKKO savaşçılarımız büyük bir coşku ve kararlılıkla gerilla mücadelemizi büyütüyorlar. Parti militanlarımız işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelelerine yoğunlaşarak şehirleri mücadelenin ateşiyle kızıllaştırmak için çalışıyorlar. Komünist gençliğimiz savaşa kilitlenerek halk gençliğimizi militan bir ruhla devrim kavgası için eğitiyor. Mücadelenin her alanında kadro, militan ve taraftarlarımız büyük bir emekle devrimi ve Partiyi büyütüyorlar.
Halkımız, yoldaşlarımız, dostlarımız ve kuşkusuz düşmanlarımız bilmelidir ki; TKP/ML ilk günkü kararlılığı ve hesap soruculuğuyla mücadele alanlarındaki yerindedir. Ve bu yerini MLM biliminin yol göstericiliğinde daha da ileriye taşıyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. İdeolojimiz berrak, çizgimiz net ve başaracağımıza olan güvenimiz tamdır. Devrimi başarıya ulaştırmak için ihtiyacımız olan asıl şeylere sahibiz. Partimiz TKP/ML ve önderliğindeki tüm yoldaşlar MLM teori etrafında kendini daha fazla eğitecek, Parti örgütlenmesine ve savaşa yoğunlaşarak sahip olduklarımızla başarıya yürüyeceklerdir.

İlericiler, Devrimciler, Yoldaşlar;
Emperyalizm tüm halkları ve dünyamızı karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir. Onların tüm çırpınışları kendi mezar kazıcıları olarak işçi sınıfı ve ezilenleri kitlesel olarak devrimci savaşların içine çekmekten başka bir işe yaramayacaktır. 21. yüzyıl emperyalizme karşı proleter devrimlerin yeniden ve daha güçlü olarak geliştiği bir yüzyıl olacaktır. Sömürge ve yarı sömürge halkları, halk savaşı yoluyla zafere yürüyecek ve dünya devrim mücadelesini ateşleyeceklerdir. Bunun örnekleri daha şimdiden kendini ortaya koymaktadır. Partimiz TKP/ML ülkemiz coğrafyasında demokratik halk devriminin ve halk savaşının önder gücüdür. Partimizin 38. kavga yılı tüm ezilenlere mücadele çağrısıdır.
TKP/ML her alanda haklı ve samimi bir mücadele veren tüm halk güçlerinin, devrimcilerin ve yurtseverlerin yılmayan dostudur. Partimiz devrim mücadelemize kanını, canını ve emeğini katan tüm yoldaşlarını ve siper dostlarını kavganın sıcaklığıyla selamlamakta ve onlara başarı dilemektedir. Partimiz dünyanın değişik coğrafyalarında komünizmin kızıl bayrağını işçi sınıfı ve ezilen milyarların umudu haline getiren başta kardeş komünist partilerini, halk savaşçılarını ve haklı direniş ve mücadeleleri enternasyonal bir ruhla selamlar ve onlarla dayanışma dileklerini iletir.
Biliyoruz ki haklı ve meşru bir mücadeleyi hiçbir kuvvet alt edemez. Biliyor ve ilan ediyoruz ki Marksizm-Leninizm-Maoizm, işçi sınıfı ve ezilenlerin tarihsel mücadelesini zafere ulaştıracak yegâne ideolojidir. Partimiz bu devrimci ideolojinin bir temsilcisi ve ülkemiz topraklarındaki yürütücüsüdür. 38. kavga yılında bir kez daha, değişik inanç ve milliyetlerden tüm işçi sınıfı ve ezilenleri Partimiz TKP/ML’nin kızıl bayrağı altında mücadele etmeye çağırıyoruz.

KURTULUŞUN, ZAFERİN VE KOMÜNİZME YÜRÜYÜŞÜN TEMİNATIDIR PARTİMİZ!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO ve TMLGB!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
KAHROLSUN FAŞİST-KEMALİST DİKTATÖRLÜK!
YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!
YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ, BAĞIMSIZLIK VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML MK
Nisan 2010