TKP/ML MK-SB Açıklaması: ” KOMÜNİZMİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 39. KAVGA YILINDA!”

KOMÜNİZMİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 39. KAVGA YILINDA!

Çeşitli Milliyetlerden Halkımıza;
Partimizin 39. kuruluş yıldönümünde, demokratik halk devrimi meşalesini dünya halklarının yaktığı isyan ateşiyle tutuşturuyoruz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu halklarının dalga dalga yayılan isyanını büyük bir coşkuyla selamlıyoruz. Emperyalizm ve onların her türden uzantılarının on yıllardır bölge halkına uyguladıkları sömürü ve zulmün patlama noktalarını ifade eden bu direnişler, gerici ve faşist diktatörlükleri sallamakta, eli kanlı zorbaları tahtlarından etmektedir.
Ayağa kalkan milyonlar dünyanın bütün mazlumlarına umut olmakta, beklenen anın uzak, hedeflenenin düş olmadığını göstermektedir. Zalimlerin saltanatları bir bir devrilirken, direnişler öğretiyor ki öncüsüz ve örgütsüz nihai sonuca varmak mümkün değildir. Ezilenlerin öncüsü, halk savaşının kurmayı olan komünist partinin önderliği ve öncülüğü olmaksızın gerçek zaferin kazanılması ve devam ettirilmesi mümkün değildir.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yanan ateşin sönmemesi, daha da büyüyerek yayılması için ülkemizdeki faşist diktatörlüğe karşı yürüttüğümüz mücadeleyi ilerletmek ve halk savaşını geliştirmek zorundayız.
Kuruluşumuzu selamladığımız bu dönemde, ülkemizdeki sınıf mücadelesi tüm keskinliği ve yakıcılığı ile sürmektedir. İşçi ve emekçilerin en temel hakları gasp edilirken, Kürt halkının haklı talepleri saldırı ve imhayla yanıtlanırken, halk gençliği yeni saldırılarla geleceksizleştirilirken, kadınlarımız dizginsiz sömürünün yanı sıra şiddetin her türüne maruz kalırken, halk kitleleri yeni bir seçim oyunuyla karşı karşıyadır. Düzen partileri sultasında zincirlenmeye çalışılan kitleleri partimiz önderliğinde devrim mücadelesine kazanmak, sınıf kavgasının akışını hızlandırmak ve keskinleştirmek için koşullar dünden daha elverişlidir.
Sınıf mücadelesinin bu keskin akışı partimize bir dizi görev ve sorumluluk yüklemektedir. Partimiz, misyonunu layıkıyla yerine getirme ve ezilenlerin mücadelesini ileriye taşıma gücüne sahip olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Buna her şeyden önce ideolojik-politik hattımız sonra da sınıf mücadelesinin gerçekliği zemin oluşturmaktadır. Tarih komünistleri her dönem göreve çağırmakta, başarıya mahkûm bir sürece koşullamaktadır. İnsanlığın kurtuluşuna ait bu refleksin Türkiye’deki temsilcileri de sömürü ve zulüm dünyasına son vermenin daha somut adımlarını atmakta gecikmeyeceklerdir. Bunun kendiliğinden olmayacağı ve büyük özveri ve emekle yerine getirilmek durumunda olduğunu biliyoruz.
Sınıf mücadelesinde daha ileri kalkışmaların yaşanmasının, kalıcı mevzilerin elde edilmesinin, halk savaşının başarıya ulaştırılmasının, ezilenlerin mücadele cephesinin daha da güçlendirilmesinin yegâne yolu kitlelerin politik bir önderlik etrafında örgütlenmesidir. Bunun en yalın ifadesi ise komünist partisidir. Ezilen milyonların savaşının başarıya ulaşmasının tek şartı budur. Ülkemiz ezilenlerinin mücadelesini nihai zafere ulaştıracak olan partimiz 39 yıllık mücadele deneyimi ve birikimiyle yol almaktadır. Zorlu, bir o kadar da onurlu yürüyüşünde yüzlerce militan ve kadrosunu ölümsüzlüğe uğurlamıştır. Dorukları fethetmenin ağır bedeller istediğinin ve kat edilen savaş yolunda daha nice bedeller ödemek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.
Doğru hedeflere yönelen ve günün ihtiyaçlarına cevap veren politikalarımızı ısrarla yaşama geçirmek, bunu kitlelerle buluşturarak anlam kazandırmak ve iktidar yürüyüşümüzü hızlandırmak birincil görevimizdir.
Demokratik Halk Devrimi’ni zafere ulaştırıp sosyalizmi kucaklayacağımızı, sınıfsız topluma ulaşılıncaya kadar ana güzergâhımızdan sapmadan, özüne, ruhuna leke getirmeden yürüyeceğimizi, bu yıldönümü vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz!
Ülkemiz ezilenlerinin mücadelesini Ortadoğu halklarının emperyalistlere ve onların uşaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle birleştirip devrimi ateşleyecek güce ve bilince sahibiz. Bu gücü tarihimizden, ideolojimizden ve halk kitlelerinden alıyoruz. Ve bir kez daha ülkemizin bütün emekçilerini, ezilenlerini ve yoksullarını, işgalci katliamcı emperyalist haydutlara, halk düşmanı faşist zorbalara ve her türden gericilere karşı, partimiz önderliğinde saf tutmaya ve savaşmaya çağırıyoruz!

FAŞİZME ÖLÜM, ZORBALARA İSYAN, ZULME SERHİLDAN!
PARTİMİZİN 39. KAVGA YILINA SELAM OLSUN!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO ve TMLGB!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
KAHROLSUN FAŞİST-KEMALİST DİKTATÖRLÜK!
YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ, BAĞIMSIZLIK VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML MK-SB
Nisan 2011