ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

Bugün dünya devrimci süreci

Bugün dünya devrimci süreci

-Kapitalist-emperyalist ülkelerde sosyalist devrim mücadelelerinin

-Yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerdeki demokratik halk devrimi mücadelelerinin

-Sosyalist ülkelerde, sosyalizmin inşasının derinleştirme mücadelelerinin dünyadaki gelişmenin çarkını, emperyalizmin süreç içinde yıkılması, sosyalizmin süreç içinde zafere ilerlemesi yönünde döndürmektedir.

Bugün dünya çapında, emperyalist sistemin karşısındaki alternatif sosyalizmdir. Her ülkede sosyalist devrim gündemde olmasa da; dünya çapında içinde bulunduğumuz devrimci süreç, dünya çapında sosyalizmi kurmayı; giderek sınıfsız toplumu kurmaya yönelik proleter dünya devrimi sürecidir.

Bu sürecin başından sonuna kadar var olacak olan ve çözümü ile sürecin tamamlanmasına yol açacak olan çelişme, ekonomik alanda emek-sermaye çelişmesidir. Bu çelişme kapitalizmle birlikte ortaya çıktıktan sonra; kapitalizmin hakim olduğu tüm toplamlarda temel çelişme haline geldi. Dünya çapında ise bu çelişme, kapitalizm emperyalizm aşamasına vardığı, bir dünya ekonomisinin kurulduğu; emperyalizmin kapitalizmi tüm dünyada yaygınlaştırdığı dönemde, temel çelişme; yani dünya devriminin gelişme sürecine damgasını vuran sürecin niteliğini belirleyen çelişme haline geldi.

Dünyadaki devrimci süreci ve temel çelişmeyi belirlemede esas olarak iki yanlış yapılmaktadır.

  1. Yanlış, proletaryanın çağın merkezindeki sınıf olduğunu kavramayanlar tarafından yapılmaktadır. Bunlar dünyada (bizim daha önce yaptığımız gibi) temel çelişmeyi belirlemekten kaçınmakta; en önemli 4 çelişmeyi temel çelişme olarak nitelendirmekte; bunlardan birinin (emperyalizme, ezilen halklar—onlar uluslar diyor—arasındaki çelişmenin) önemini abartarak, bunu dünya çapında baş çelişme ilan etmektedirler. Bu yanlışı yapanlar, uzun dönemde sosyalist devrim ve sınıfsız topluma varma hedeflerini gözden kaybetmek zorundadırlar. Nitekim öyle de olmaktadır. Üç dünya teorisinde en açık ifadesini bulan bu yaklaşım, emperyalizme karşı mücadelenin, emperyalistlerin uşakları (ve hatta emperyalistlerin bir bölümü) tarafından verilebileceğinin propagandasını yapmaktadırlar.
  2. Yanlış, proletaryanın çağın merkezinde olduğunu, emek-sermaye çelişmesinin dünya çapında temel çelişme olduğunu doğru bir biçimde vurgularken; bu tespiti mekanik bir biçimde tek tek ülkelere indirgeme yanlışıdır. Bundan ezilen halkların emperyalizme karşı mücadelelerinin öneminin küçümsenmesi yanlışı doğmakta; dünyanın pek çok ülkesinde emek-sermaye çelişmesinin halen ikincil bir rol oynadığı gerçeği göz ardı edilmektedir.

Dünya çapında, temel çelişmenin emek-sermaye çelişmesi olarak tespit edilmesi; dünya çapında içinde bulunulan devrimci sürecin proleter dünya devrimi süreci olduğu anlamına gelir ve tek tek ülkelerde ülkenin sosyo-ekonomik yapısına göre, temel çelişmenin yeniden tespit edilmesinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Dünya çapında ekonomik alanda emek-sermaye çelişmesi şeklinde ifade edilen temel çelişme, sınıfsal açıdan proletarya-burjuvazi arasındaki çelişme şeklinde ifade edilebilir. Proletarya ve burjuvazi içinde bulunduğumuz çağın, tipik olan sınıflarıdır. Emperyalizm aşamasına varmış kapitalizmin ürünü olan sınıflardır. Bu çağda, dünya çapında kapitalizm ve emperyalizm öncesi dönemlerden kalmış sınıf ve tabakaların varlığı, çağın esas sınıflarının proletarya ve burjuvazi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. İçinde bulunduğumuz emperyalizm ve proleter devrimleri çağında, dünya devriminin yıkmaya yöneldiği esas hedef emperyalizmdir. Burjuvazi emperyalizmi ayakta tutan esas unsur; çağımızda eskinin esas temsilcisidir. Proletarya ise, emperyalizmi yıkmaya yönelen sınıflar içinde, emperyalizmin gerçek ürünü olan, yeninin esas temsilcisi olan sınıftır. Bu anlamda, dünya çapındaki temel çelişme olarak, proletarya burjuvazi çelişmesi de adlandırılabilir.

Bunun dışında, dünya çapında temel çelişme emperyalist sistemle/sosyalist sistem arasındaki çelişme şeklinde de adlandırılabilir. Çünkü proleter dünya devriminin yıkmaya yöneldiği hedef emperyalizmdir. Proleter dünya devrimin gerçekleştirmek istediği hedef ise sosyalist sistemdir.

Özetleyelim: İçinde bulunduğumuz çağ, emperyalizm ve proleter devrimleri çağıdır. Bu çağdaki devrimci süreç proleter dünya devrimi sürecidir.

Bu sürecin niteliğini belirleyen temel çelişme emek-sermaye çelişmesidir. Bu çelişmenin sınıfsal planda yansıması proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişmedir. Dünya çapında, proleter dünya devrimi sürecinin temel çelişmesi emperyalist sistemle-sosyalist sistem arasındaki çelişme olarak da belirlenebilir.